Minimize

 Chi bộ

Công đoàn 
 
Đoàn thanh niên

Liên chi hội 
 Bí thư: đ/c Nguyễn Quốc Khánh         
Phó BT: đ/c Trần Đức Phú

 Chủ tịch: Nguyễn Trọng Thảo
  Phó chủ tịch: Nguyễn Trọng Lương
  Ủu viên: Nguyễn Y Vang
  Bí thư: đ/c Nguyễn Văn Nhuận   
  Phó BT: đ/c Nguyễn Bá Tuấn
  UVTV: đ/c Nguyễn Y Vang
 Liên chi hội trưởng:
Nguyễn Bá Tuấn 

Cựu cán bộ của Viện 

Cựu Sinh viên của Viện