Chi tiết tin
Minimize
Đăng ký hoạt động đổi mới công tác giảng dạy năm học 2011-2012  

Khoa Kinh Tế 5/22/2012 10:56:23 PM
Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là công việc thường xuyên đối với mỗi giảng viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy. Hàng năm, vào đầu năm học khoa và bộ môn tổ chức đăng ký các hoạt động đổi mới công tác giảng dạy.

STT

PPGD tích cực được áp dụng (Ghi rõ tên gọi hoặc mô tả tóm tắt PPGD)

Cách thức tiến hành

(Mô tả cách triển khai PPGD tại lớp học tương ứng)

Học phần

Lớp học được triển khai

Thời gian thực hiện

1. Đỗ Thị Thanh Vinh  - BM Quản trị Du lịch

1

Áp dụng phương pháp “Nghiên cứu tình huống” (Case  study) trong thực hành giải quyết vấn đề nhân sự.

 

- Dẫn nhập 1 kinh nghiệm trong nước hoặc nước ngoài để giải quyết một vấn đề trong quản trị nhân lực ở doanh nghiệp (Case  study)

- Cho sinh viên tìm hiểu thông tin và khả năng vận dụng “Case  study” trong điều kiện VN hoặc 1 ngành, 1 doanh nghiệp cụ thể.

- Nghiên cứu giải pháp vận dụng

 

 

- Quản trị nhân lực

 

Các lớp CH2011QTKD

Triển khai trong học kỳ II năm học 2011-2012

2

- Cập nhật nội dung bài giảng

- Mô hình quản trị dòng nhân lực

- Mô hình phân tích kết quả lao động của nhân viên.

3

- Biên soạn 1 tài liệu tham khảo về Quản trị nhân lực trong  khách sạn.

 

4

- Biên soạn 1 tài liệu về Tình huống nghiên cứu cho môn Quản trị kinh doanh quốc tế.

 

- Quản trị kinh doanh quốc tế

2. Lê Chí Công - BM Quản trị Du lịch.

1

- Áp dụng PPGD theo vấn đề (02 vấn đề trong môn học Quản trị chiến lược: Công ty Thành Hưng với chiến lược cho từng SBU; Siêu thị Sài Gòn Coopmart với chiến lược phát triển thị trường).

 

- Chia nhóm (08 sinh viên/ nhóm)

- Gửi trước chủ đề cho các nhóm khoảng 01 tuần (sinh viên chủ động đọc thêm tài liệu tham khảo, tìm hiểu các tình huống thực tế) để chuẩn bị bài báo cáo cũng như bài thuyết trình. Chỉ có một nhóm báo cáo phải chuẩn bị cả hai Word và Powerpoint. Các nhóm còn lại sẽ chuẩn bị báo cáo ngắn gọn (khoảng 2 trang bằng Word) cũng như đưa ra các câu hỏi để tranh luận với nhóm được trình bày.

- Nhóm được giao nhiệm vụ sẽ trình bày cách thức giải quyết vấn đề đã được giao tại lớp. Thời gian trình bày báo cáo đã chuẩn bị khoảng 10 phút, thời gian hỏi và trả lời câu hỏi khoảng 10 phút. Ở đây, giáo viên sẽ bốc thăm bất kỳ theo số của thành viên trong nhóm để lên trình bày cũng như trả lời câu hỏi (điều này đặt ra yêu cầu là các thành viên phải chủ động chuẩn bị, hiểu vấn đề và khả năng diễn đạt trước lớp).

- Sau khi nhóm trình bày toàn bộ nội dung chủ đề cũng như trả lời câu hỏi của giáo viên và các thành viên nhóm khác. Giáo viên sẽ gửi phiếu đánh giá kết quả của nhóm đã trình bày. Việc đánh giá được thực hiện thông qua một mẫu phiếu nhất định và gửi mẫu phiếu đánh giá cho cả giáo viên môn học và các nhóm để tham gia đánh giá

- Giáo viên sẽ thống nhất cách giải quyết vấn đề cũng như liên hệ vấn đề với nội dung lý thuyết mà sinh viên cần nắm được.

- Quản trị chiến lược

 

 

 

- 50TM

(đã triển khai và đăng ký trên websites Bộ môn)

 

 

 

 

 

 

Triển khai trong học kỳ I (đợt 1) năm học 2011 - 2012

2

- Cập nhật nội dung bài giảng Quản trị chất lượng dịch vụ: Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ EC..

- Gửi sinh viên tài liệu bằng tiếng Anh để nghiên cứu và chuẩn bị báo cáo trình bày;

- Giáo viên hệ thống lại và đánh giá.

- Quản trị chất lượng

- 51 DL1,2

Triển khai trong học kỳ I (đợt 2) năm học 2011 - 2012

3. Phạm Thành Thái – BM Kinh tế học

1

Nghiên cứu để viết giáo trình.

Các thầy, cô giảng dạy học phần này sẽ được phân công đảm nhiệm việc biên soạn giáo trình môn học  theo các chương cụ thể

Kinh tế lượng

 

Năm học 2011 - 2012

2

Dạy học theo phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với thuyết giảng.

-Phân nhóm lớp môn học, mỗi nhóm có từ 4-5 SV.

- Các nhóm được giao các chủ đề cụ thể để chuẩn bị và báo cáo trước lớp.

- Giáo viên hướng dẫn cách thức làm việc và trả lời các vấn đề mà sinh viên chưa nắm vững.

Marketing căn bản

Các lớp được phân công theo TKB

HK II năm học 2011-2012

3

Đổi mới cách đánh giá kết quả môn học bằng cách đánh giá theo quá trình

Đánh giá theo quá trình

Marketing căn bản

 

Các lớp được phân công theo TKB

HK II năm học 2011-2012

4. Hoàng Văn Huy– BM Kinh tế học

1

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng  phát triển các hoạt động học tập theo nhóm để nâng cao tính chủ động sáng tạo của sinh viên.

Trên cơ sở trình bày kiến thức theo khung chương trình đề cương chi tiết môn học một cách khái quát. Sau khi nắm vững kiến thức lý thuyết của học phần, sinh viên sẽ được chia thành các nhóm để thảo luận theo chủ đề. Nội dung chủ đề thảo luận chủ yếu tóm lược lại cơ sở lý thuyết và vận dụng gỉải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến kiến thức môn học giúp sinh viên bước đầu vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.

Kinh tế vi mô

Phân tích HĐKD

Tất cả các lớp được phân công theo TKB

NH 2011-2012

2

Đổi mới phương pháp kiểm tra để có thể đánh giá chính xác kết quả học tập của SV

 

- Chia thành nhiều bài kiểm tra nhỏ trong suốt quá trình học, chủ yếu đánh giá sinh viên dựa vào quá trình học trên lớp.

- Đa dạng hóa các loại hình kiểm tra: hỏi bài cũ, bài viết, bài tập nhóm.

Kinh tế vi mô

Phân tích HĐKD

Các lớp được phân công theo TKB

NH2011-2012

5. Trần Công Tài– BM Kinh tế học

1

Giới thiệu tài liệu tham khảo mới

Mỗi một chương của học phần được giới thiệu các tài liệu tham khảo mới, và các tài liệu liên quan tới môn học

Marketing du lịch

 

Các lớp được phân công theo TKB

HK II năm học 2011-2012

2

Dạy học theo phương pháp thảo luận nhóm.

-Lớp học sẽ được chia thành các nhóm với 5 sinh viên mỗi nhóm.

- Giao tình huống thực tế để các nhóm liên hệ vận dụng.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

Marketing du lịch

 

Các lớp được phân công theo TKB

HK II năm học 2011-2012

3

Đổi mới phương pháp kiểm tra để có thể đánh giá chính xác kết quả học tập của sinh viên. Đánh giá kết quả dựa theo quá trình là chủ yếu.

Chia thành nhiều bài kiểm tra nhỏ trong suốt quá trình học, chủ yếu đánh giá sinh viên dựa vào quá trình học trên lớp.

Marketing du lịch

 

Các lớp được phân công theo TKB

HK II năm học 2011-2012

6.  Lê Kim Long – BM QT Kinh doanh

1

Cập nhật, bổ sung nội dung mới liên quan đến môn học;

Mô hình với Phương sai thay đổi (Heterokedasticity)

Kinh tế lượng

 

Các lớp Cao học  ngành QTKD&KTTS

Bắt đầu từ Học kỳ 2 năm học 2011-2012

2

Cập nhật, bổ sung nội dung mới liên quan đến môn học;

Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh

Kinh tế vi mô

Các lớp Cao học  ngành QTKD&KTTS

Bắt đầu từ Học kỳ 1 năm học 2011-2012

3

PP dạy học dựa trên vấn đề, hỗ trợ SV trình bày các seminar trên những vấn đề đó

Mỗi 1 vấn đề, đại diện 1 nhóm sẽ tìm hiểu  và trình bày vấn đề đó và các nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm liên quan đến vấn đề này cho nhóm trình bày

Kinh tế vi mô

Các lớp Cao học  ngành QTKD&KTTS

Bắt đầu từ Học kỳ 1  năm học 2011-2012

7. Trần Thị Ái Cẩm– BM QT Kinh doanh

1

PP dạy học dựa trên vấn đề và PP nghiên cứu tình huống

Các bài tập tình huống đưa ra dựa trên các video về tình trạng của các DN có thật.
Học viên chia nhóm ra và đặt mình vào trong tình huống thực tế đó để giải quyết vấn đề.

Phương pháp quản lý toàn diện DN

 

50KD2, và các lớp bằng 2

 

Bắt đầu từ Học kỳ 1 năm học 2011-2012

2

Cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến nội dung môn học;

1- Nghị định số 112/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

2- Luật viên chức 2010 (có hiệu lực 01/01/2012)

Luật doanh nghiệp, luật kinh doanh

51DL và các lớp học năm học 2012

Bắt đầu từ Học kỳ 2 năm học 2011-2012

3

PP dạy học dựa trên vấn đề, hỗ trợ SV trình bày các seminar trên những vấn đề đó

Mỗi 1 vấn đề, đại diện 1 nhóm sẽ tìm hiểu  và trình bày vấn đề đó và các nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm liên quan đến vấn đề này cho nhóm trình bày

luật kinh doanh

52DN3 và các lớp học năm học 2012

Bắt đầu từ Học kỳ 1  năm học 2011-2012

8. Lê Hồng Lam– BM QT Kinh doanh

1

Áp dụng PPGD theo vấn đề và tình huống.

 

Lớp học được chia thành các nhóm nhỏ (từ 5-7SV) để nghiên cứu, thảo luận và trình bày vấn đề và tình huống nghiên cứu.

Quản trị học

- Các lớp chính quy

- Lớp B2: NT11B2KD1

HK2/2011-2012

9. Nguyễn Thị Trâm Anh – BM Quản trị Thương mại

1

 

Phương pháp sử dụng case study

 

Chia nhóm, gửi bộ tình huống tranh chấp xảy ra trong Hợp đồng xuất nhập khẩu đến các nhóm nghiên cứu trước. Đặt câu hỏi trong tình huống và đề nghị các nhóm có ý kiến, sau đó rút ra bài học.

Nghiệp vụ ngoại thương

51KTTM

Học kỳ 2 năm học 2011-2012

10. Nguyễn Thị Dung– BM Quản trị Thương mại

1

 

Phương pháp sử dụng case study

 

Xây dựng bộ tình huống kinh doanh thương mại, phân nhóm, đóng vai các đối tượng trong tình huống để giải quyết các vấn đề, rèn luyện các kỹ năng.

Quản trị thương mại

51KTTM

Học kỳ 2 năm học 2011-2012

11. Huỳnh Thị Ngọc Diệp– BM Quản trị Thương mại

1

Role playing

 

Lớp trong suốt quá trình học sẽ hoạt động và được đánh giá theo nhóm. Trong từng nhóm, sẽ  thực hiện nghiên cứu thị trường xuất khẩu, lựa chọn mặt hàng xuất khẩu. Sau khi thống nhất thông tin, mỗi nhóm sẽ chia đóng vai hai bên xuất khẩu và nhập khẩu, thực hiện đàm phán tiến tới kí kết hợp đồng. Đồng thời soạn thảo tại lớp hợp đồng bằng tiếng Anh.

Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Sẽ cụ thể sau khi nhận phân công thời khóa biểu học kì 2

Học kì 2 – năm học 2011 - 2012

12. Phạm Xuân Thủy – BM Kinh tế Thủy sản

1

Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề

 

 

-  Đặt vấn đề (Vấn đề đặt ra là gì?).

-  Hiểu được vấn đề.

-  Đưa ra các giả thuyết (Các câu trả lời trước và đối chứng với các câu hỏi đã được đặt ra trong tình huống).

-  Tiến hành các hoạt động thích hợp nhằm kiểm tra các giả thuyết của mình (nghiên cứu, phân tích, đánh giá tài liệu liên quan, sau cùng là tổng hợp việc nghiên cứu).

-  Thảo luận và đánh giá các giải pháp khác nhau dựa theo từng tiêu chí mà hoàn cảnh đưa ra

-  Thiết lập một bản tổng quan và đưa ra kết luận

Các bước đặt ra trên đây sẽ giúp cho người học nâng cao khả năng tổng hợp kiến thức. Ví dụ như một vấn đề liên quan đến sinh thái sẽ có nhiều khái niệm liên quan: các khái niệm vật lý, hoá học, các khái niệm về kinh tế, sức khoẻ cộng đồng, chính sách,..

Kinh tế và quản lý DN nuôi trồng thủy sản

50NTTS

Học kỳ 1/ 2011-2012

13. Nguyễn Văn Ngọc– BM Kinh tế Thủy sản

1

Nghiên cứu tình huống- Thảo luận nhóm- Đóng vai

 

 

- Xây dựng 5 tình huống quản trị doanh nghiệp thủy sản gắn với thực tế (tương ứng với 5 nhóm sinh viên);

- Chia lớp thành 5 nhóm (Một nhóm có từ 4 đến5 SV, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng, các thành viên trong nhóm đóng các vai khác nhau, như: Nhà lãnh đạo, Nhà tạo ý tưởng, Nhà phản biện);

- Các nhóm bốc thăm tình huống nghiên cứu và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, tìm kiếm tài liệu, thảo luận,… (thời gian 1 tuần);

- Khi trình bày kết quả thảo luận, GV chỉ định một thành viên bất kỳ của nhóm thuyết trình, đặt câu hỏi cho từng sinh viên, nhận xét, đánh giá cho điểm từng sinh viên.

Quản trị doanh nghiệp công nghiệp thủy sản

51KTTS

Học kỳ 2 năm học 2011 - 2012

14. Đặng Hoàng Xuân Huy– BM Kinh tế Thủy sản

1

Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề

 

 

-  Đặt vấn đề (Vấn đề đặt ra là gì?)

-  Hiểu được vấn đề

-  Đưa ra các giả thuyết (Các câu trả lời trước và đối chứng với các câu hỏi đã được đặt ra trong tình huống)

-  Tiến hành các hoạt động thích hợp nhằm kiểm tra các giả thuyết của mình (nghiên cứu, phân tích, đánh giá tài liệu liên quan, sau cùng là tổng hợp việc nghiên cứu)

-  Thảo luận và đánh giá các giải pháp khác nhau dựa theo từng tiêu chí mà hoàn cảnh đưa ra

-  Thiết lập một bản tổng quan và đưa ra kết luận

Các bước đặt ra trên đây sẽ giúp cho người học nâng cao khả năng tổng hợp kiến thức. Ví dụ như một vấn đề liên quan đến sinh thái sẽ có nhiều khái niệm liên quan: các khái niệm vật lý, hoá học, các khái niệm về kinh tế, sức khoẻ cộng đồng, chính sách,..

Kinh tế học nuôi trồng thủy sản

51KTTS

Học kỳ 2/ 2011-2012


Các tin cùng thể loại
+ Giới thiệu các ngành đào tạo của Khoa
+ Chiêu sinh lớp Cử nhân song ngữ Pháp-Việt ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị du lịch
+ Đổi mới phương pháp đánh giá trong đào tạo tín chỉ : Mời doanh nghiệp du lịch tham gia đánh giá thực hành, thực tập của sinh viên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K52
+ Diễn đàn "Chương trình đào tạo cử nhân song ngữ Pháp - Việt và du học Pháp"