Đề cương chi tiết học phần Đại học
Minimize
Đề cương chi tiết HP giảng dạy HK1/2019-2020

Họ tên GV  Học phần   Tải về
Trần Công Tài
Nguyễn Hữu Khôi
Võ Văn Diễn
Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Lê Thị Hồng Nhung
Vũ Thị Hoa (mời giảng) 
Marketing căn bản Link
Võ Văn Diễn
Marketing Công nghiệp
Quản trị chiến lược định giá
Link
Link
Hồ Huy Tựu Hành vi tiêu dùng
Quản trị thương hiệu
Marketing địa phương (cao học)
Quản trị thương hiệu (cao học)
Quản trị Marketing (Cao học)
Link
Link
Link
Link
Link
Đặng Hoàng Xuân Huy (mời giảng) Marketing nông nghiệp
Link
Phan Thị Xuân Hương (mời giảng) Quản trị chiến lược sản phẩm Link
Nguyễn Hữu Khôi Nghiên cứu Marketing Link
Ninh Thị Kim Anh (mời giảng) Tổ chức sự kiện Link
Trần Thị Ái Cẩm (mời giảng) Quản trị chiến lược phân phối Link
Lê Trần Phúc (mời giảng) Quan hệ công chúng và quản trị khủng hoảng Link