Đề cương học phần
Minimize
Danh sách đề cương chi tiết các HP bộ môn Marketing đảm nhận
Lập đề an kế hoạch Marketing (Link
Đề án nghiên cứu Marketing (Link)
Hành vi người tiêu dùng (Link
Hệ thống thông tin Marketing (Link)
Marketing B2B (Link)
Marketing căn bản (Link)
Marketing địa phương (Link)
Marketing dịch vụ (Link)
Marketing điện tử (Link)
Marketing du lịch (Link)
Marketing nông nghiệp (Link)
Marketing quốc tế (Link)
Marketing thủy sản (Link)
Marketing trực tiếp (Link)
Nghiên cứu Marketing (Link)
Quản trị chiến lược định giá (Link)
Quản trị chiến lược phân phối (Link)
Quản trị chiến lược sản phẩm (Link)
Quản trị chiến lược xúc tiến (Link)
Quản trị Marketing (Link)
Quản trị thương hiệu (Link)
Tổ chức sự kiện (Link)