Chi tiết thông báo
Minimize

Kiểm tra danh sách sinh viên tốt nghiệp Q3/2019
8/25/2020 11:12:02 AM

Khoa Kinh tế đã xét tốt nghiệp Q3/2020, sinh viên xem thông tin tại 2 file sau:
1) Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp: Xem file
2) Danh sách không đủ điều kiện tốt nghiệp: Xem file
Trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có tên, SV kiểm tra trong danh sách không đủ điều kiện để biết lý do, nếu không còn nợ học phần liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để chuyển đổi mã môn học. Các bạn còn nợ hồ sơ, học phí hoàn thành gấp.
Hạn cuối  hoàn thành các công việc  trên vào ngày 28/8/2020. Sáng 31/8/2020 Khoa sẽ xét tốt nghiệp chính thức nộp Nhà trường. Sau thời gian này sẽ chờ xét TN vào Q4/2020 (đầu tháng 10).