Chi tiết thông báo
Minimize

Kế hoạch xét duyệt đề cương Q3/2020
9/7/2020 2:57:10 PM

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Q3/2020 dự kiến 04/10/2020, thời gian cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định, Khoa sẽ thông báo thời gian cụ thể và địa điểm tới anh/chị học viên sau. 
Học viên làm việc với CBHD để hoàn thiện đề cương, nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, tiêu đề ghi rõ: Học viên Nguyễn Văn A đổi tên đề tài theo ý kiến CBHD, thời gian chậm nhất 25/9/2020
Học viên xem danh sách phân công hướng dẫn tại đây: Xem file (gồm 4 sheet)