Chế độ
Minimize

 Số hiệu Ngày ban hành  Tên văn bản
 598/KH-ĐHNT 17/9/2020  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Nha Trang 
1489/QА-ĐHNT   21/11/2019  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nâng bậc lương trước hạn (thay thế Quyết định số 355/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2016)
 333/KH-ĐHNT  25/5/2019  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC giai đoạn 2019 - 2021 Trường Đại học Nha Trang 
 1482/QА-ĐHNT 13/12/2018   Quyết định nâng bậc lương trước thời gian năm 2018
1459/QĐ-ĐHNT 07/12/2018   Quyết định nâng bậc lương định kỳ năm 2018
717/QĐ-ĐHNT  15/6/2018  Quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động tại Trường Đại học Nha Trang
- Mẫu 01- Đơn dự thi, dự tuyển SĐH
- Mẫu 02 - Đơn xin đi học SĐH
- Mẫu 03a - Cam kết học nước ngoài
- Mẫu 03b - Cam kết học trong nước
- Mẫu 04 - Đơn đề nghị gia hạn thời gian
- Mẫu 05 - Báo cáo tiến độ học tập
- Mẫu 06 - Đơn xin chuyển trường/nước/ngành
- Mẫu 07a - Đơn xin dừng học, về lại trường công tác
- Mẫu 07b - Đơn đề nghị về trường tiếp tục nghiên cứu
- Mẫu 08 - Báo cáo tốt nghiệp
- Mẫu 09 - Báo cáo kết quả khóa bồi dưỡng
 1179/QĐ-ĐHNT
22/11/2017  Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017
Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung QCCTNB (Tháng 5/2018, Tháng 8/2018, Tháng 12/2018, Tháng 12/2019)
 777/QĐ-ĐHNT 21/8/2017  Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên
287/QĐ-ĐHNT
06/4/2016
Quy định, tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của thư ký khoa
152/QĐ-ĐHNT
26/02/2015
Quy định về công tác trợ giảng
 308/QĐ-ĐHNT  07/4/2014 Quy định chế độ làm việc của Ban chủ nhiệm khoa và thư ký khoa/viện đào tạo (Mục V của Quyết định này được thay thế bằng Quyết định số 287/QĐ-ĐHNT ngày 06/4/2016)