Nhân sự Bộ môn Lý luận Chính trị
Minimize
NHÂN SỰ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Bộ môn Lý luận Chính trị được thành lập theo
Quyết định số 986 ngày 06 tháng 09 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học NhaTrang.

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Chuyên  môn GD

1 Nguyễn Hữu Tâm

Tiến sĩ

 

 

Trưởng BM 1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1.
2. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.
3. Lịch sử Triết học.
4. Logic học đại cương.
5. Tư  tưởng Hồ Chí Minh.
6. Triết học cao học.
2 Trần Trọng Đạo

Tiến sĩ

Trưởng khoa 1. Đường lối CM của Đảng CSVN.
2. Tư  tưởng Hồ Chí Minh.
3. Lịch sử nhà nước và pháp luật
3 Ngô Văn An

Thạc sỹ

 

 

Phó Trưởng khoa

 

 

1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1.
2. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.
3. Lịch sử Triết học.
4. Logic học đại cương.
5. Triết học cao học.
4 Trương Thị Xuân

Thạc sỹ

Giảng viên

 

 

1. Đường lối CM của Đảng CSVN.
2. Tư  tưởng Hồ Chí Minh.
5 Đỗ Văn Đạo

Thạc sỹ

Giảng viên

 

 

1. Đường lối CM của Đảng CSVN.
2. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.
3. Lịch sử các học thuyết kinh tế.
4. Chính trị 1
5. Chính trị 2
6 Nguyễn Văn Hạnh

Thạc sỹ

Giảng viên

 

 

1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1.
2. Lịch sử Triết học.
3. Tư  tưởng Hồ Chí Minh.
4. Đường lối CM của Đảng CSVN.
5. Chính trị 1
6. Chính trị 2
7 Vũ Thị Bích Hạnh

Thạc sỹ

Giảng viên

 

 

1. Đường lối CM của Đảng CSVN.
2. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.
3. Lịch sử các học thuyết kinh tế.
4. Chính trị 1
5. Chính trị 2
8 Trịnh Công Tráng

Thạc sỹ

Giảng viên

 

 

1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1.
2. Lịch sử Triết học.
3. Đường lối CM của Đảng CSVN.
4. Chính trị 1
5. Chính trị 2
9 Trần Thị Tân


Thạc sỹ

Giảng viên

 

 

1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1.
2. Lịch sử Triết học.
3. Tư  tưởng Hồ Chí Minh.
4. Logic học đại cương.
5. Chính trị 1
6. Chính trị 2
 10 Phạm Quang Huy

 Thạc sỹ

Giảng viên

 1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1.
2. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.