Tiện ích trên trang web
Minimize
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Đề cương ôn thi tốt nghiệp
Minimize

NỘI DUNG ÔN TẬP

TỐT NGHIỆP MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

HỆ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 

I. BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG:

1.      Tư tưởng "lấy dân làm gốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2.      Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo và sự vận dụng của Đảng ta giai đoạn hiện nay.

3.      Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CS Việt Nam về chế độ phân phối thu nhập trong xã hội.

4.      Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CS Việt Nam về xây dựng nền đạo đức và con người mới.

5.      Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CS Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

6.      Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CS Việt Nam về dân chủ và phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay.

7.      Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên. Sự vận dụng của Đảng ta giai đoạn hiện nay.

8.      Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

9.      Quan điểm, nội dung công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

10.    Vai trò, vị trí và mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

11.    Quan điểm của Đảng CS Việt Nam về các đặc trưng của CNXH ở nước ta.

12.    Nhiệm vụ, nguyên tắc, chủ trương trong chính sách đối ngoại của Đảng ta.

13.    Quan điểm của Đảng CS Việt Nam về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

14.    Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta giai đoạn hiện nay.

15.    Vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong xã hội ta hiện nay.

16.    Vấn đề tham nhũng và chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

17.    Nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XI (01/2011) Đảng Cộng sản VN.

18.    Nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 4 (12/2011) và lần thứ 6 (10/2012) khóa XI.

II. BẬC ĐÀO TẠO TRUNG CẤP:

1.      Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo và sự vận dụng của Đảng ta giai đoạn hiện nay.

2.      Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CS Việt Nam về chế độ phân phối thu nhập trong xã hội.

3.      Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CS Việt Nam về xây dựng nền đạo đức và con người mới.

4.      Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CS Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

5.       Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CS Việt Nam về dân chủ và phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay.

6.      Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác giáo dục thanh niên. Sự vận dụng của Đảng ta giai đoạn hiện nay.

7.      Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của Đảng ta giai đoạn hiện nay.

8.      Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CS Việt Nam về dân chủ và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

9.      Quan điểm của Đảng CS Việt Nam về các đặc trưng của CNXH ở nước ta.

10.    Quan điểm của Đảng Đảng CS Việt Nam về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

11.    Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.

12.    Nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XI (01/2011) Đảng Cộng sản VN.

13.    Nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 4 (12/2011) và lần thứ 6 (10/2012) khóa XI.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.      Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

2.      Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

3.      Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

4.      Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Chính trị dùng cho hệ trung cấp chuyên nghiệp, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

5.      Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI.

6.      Văn kiện Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 4 (12/2011) và lần thứ 6 (10/2012) khóa XI.

7.      Website Đảng Cộng sản Việt Nam: http://www.dangcongsan.cpv.vn

MỘT SỐ LƯU Ý

1. Đề thi ở dạng tổng hợp.

2. Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài thi.

3. Thời gian làm bài thi: 180 phút.

TRƯỞNG KHOA

Đã ký

Trần Trọng Đạo