Đổi mới PP Giảng dạy
Minimize


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA
 BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
(Cập nhật 12/12/2018)


STT    Họ và tên giáo viên                Học phần đăng ký đổi mới   Bảng đăng ký đổi mới
 1
 Trần Trọng Đạo

 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
 Download     
 2
 Nguyễn Hữu Tâm

 Tư tưởng Hồ Chí Minh  Download
 3
 Trương Thị Xuân

 Đường lối cách mạng của ĐCSVN  Download 
 4  Ngô Văn An

  Logic  Download