Giới thiệu bộ môn
Minimize

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

Khoa Khoa học Chính trị được thành lập theo Quyết định số 986 ngày 06 tháng 09 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang. Khoa Khoa học Chính trị mà trước đây là Khoa Lý luận Chính trị đã được thành lập cùng với ngày thành lập Trường Đại học Thủy sản năm 1959 - nay là Đại học Nha Trang. Từ đó đến nay, Khoa luôn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh sinh viên của Trường. Hiện nay, Khoa Khoa học Chính trị hoạt động theo quyết định số 1484/QĐ-ĐHNT, ngày 4 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng về việc quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nha Trang.

Theo Quyết định của Hiệu trưởng. Khoa Khgoa học Chính trị có các chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Quản lý biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo.

2. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBVC, tham gia công tác

giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho CBVC và HSSV.

3. Quản lý công tác giảng dạy và công tác nâng cao chất lượng đào tạo của CBGD

4. Quản lý CBVC của đơn vị và tài sản thiết bị được giao.

5. Tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục

chính trị tư tưởng cho CBVC và HSSV trong Trường, cụ thể:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống

cho toàn thể CBVC, HSSV.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, luật pháp của

Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường cho CBVC và HSSV.

- Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của CBVC và HSSV.

- Đưa tin về các hoạt động của trường trên các phương tiện truyền thông.
Danh Mục Tin
Minimize