Tiện ích trên trang web
Minimize
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Các kết quả nghiên cứu khoa học
Minimize

CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY 

CỦA KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

I - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

1. Một số biện pháp thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước Khánh Hoà.                       

2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ.

II - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Nghiên cứu tìm biện pháp giáo dục giới tính và phòng chống HIV/AIDS cho sinh viên Trường Đại học Thuỷ sản.

2. Xây dựng bài tập Kinh tế Chính trị Mác-Lênin. Lượng hoá hao mòn tư bản cố định.

III - Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học Trường và Trung ương

1. Một số vấn đề về văn hoá pháp luật, Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Số 10/2000.

2. Một số vấn đề về giáo dục văn hoá pháp luật, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, Số 10/2000.

3. Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy môn Triết học Mác-Lênin ở Trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về “Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập môn triết học Mác-Lênin trong các Trường Đại học toàn quốc, tháng 12/2002.

4. Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang hiện nay, Tập san Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Thuỷ sản, số 3/2002.

5. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên. Tạp chí Công tác Khoa giáo, Ban Khoa giáo Trung ương, Số 10/2000.

6. Văn hoá pháp luật và vai trò của nó trong việc phát huy dân chủ của nhân dân ở nước ta hiện nay. Tạp chí Triết học, Viện Triết học, Số 1/2001

7. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.  Tạp chí Triết học, Viện Triết học, Số 7/2003.

8. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ở nước ta hiện nay. Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, Viện Khoa học xã hội tại Thành  phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Xã hội, Số 4/2003.

9. Hoàn thiện cơ chế thu hút nhân dân vào quá trình tổ chức thực hiện Hiến pháp và pháp luật ở nước ta hiện nay. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, Trường Đại học Thuỷ sản, Số đặc biệt /2004.

10. Một số nguyên tắc cơ bản để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Tạp chí Khoa học xã hội, Số 9/2004.

11. Phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát ở nước ta hiện nay.  Tạp chí Thanh tra, Cơ quan của Thanh tra Chính phủ, Số 11/2004.

12. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Tạp chí Triết học, số 6/2005.

13. Kinh tế tri thức và khả năng vận dụng vào Khánh Hoà. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, Trường Đại học Thuỷ sản, Số 3/2003.                      

14. Một số biện pháp nâng cao quản lý kinh tế tư nhân ngành Thuỷ sản Khánh Hoà, Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thuỷ sản, Trường Đại học Thuỷ sản, Số đặc biệt /2004.

15. Công bằng xã hội trong phân phối thu nhập tại khu vực kinh tế nhà nước ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thuỷ sản,Trường Đại học Thuỷ sản, Số 3/2003.                      

IV - Các hướng đề tài đang nghiên cứu của Khoa hiện nay

1. Văn hoá chính trị, Văn hoá pháp luật, Văn hoá dân chủ.

2. Nhà nước pháp quyền và dân chủ xã hội chủ nghĩa.

3. Giáo dục nhân cách cho học sinh sinh viên của Trường Đại học Nha Trang

4. Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và sự vận dụng ở Khánh Hoà.

5. Vấn đề lý luận và thực tiễn về công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành Thuỷ sản.

6. Lượng hoá phân công lao động trong ngành Thuỷ sản.     

V. Giáo trình và sách tham khảo của Khoa đã được in    

1. Sách tham khảo: Xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2005

2. Giáo trình: Nhập môn Lôgic học. Trường Đại học Nha Trang, năm 2005