Danh sách giảng viên
Minimize

NHÂN SỰ BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

TT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Các học phần giảng dạy

1

Lê Thị Thanh Ngà

Thạc sỹ

Q.Trưởng BM

1. Ngôn ngữ học đối chiếu.

2. Dẫn luận Ngôn ngữ học.

3. Cơ sở văn hóa Việt Nam.

4. Kỹ năng GT và làm việc nhóm.

5. Kỹ năng GQ vấn đề và ra QĐ.

2

Trần Thị Việt Hoài

Thạc sỹ

Giảng viên

1. Nhập môn hành chính nhà nước.

2. Kỹ năng GT và làm việc nhóm.

3. Lịch sử văn minh thế giới.

3

Huỳnh Phương Duyên

Thạc sỹ

Giảng viên

1. Kỹ năng GT và làm việc nhóm.

2. Cơ sở văn hóa Việt Nam.

3. K ỹ thuật soạn thảo văn bản.

4

Đinh Thị Sen

Thạc sỹ

Giảng viên

1. Tâm lý học đại cương.

2. Kỹ năng GT và làm việc nhóm.

3. Nhập môn hành chính nhà nước.