Nghiên cứu khoa học
Minimize

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA BỘ MÔN

1. Mỗi học kỳ đều tổ chức sinh hoạt học thuật, hội thảo cấp bộ môn về Phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập và các hoạt động chuyên môn.

2. CB trong Bộ môn đã chủ trì thành công 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, nghiệm thu đạt loại Khá năm 2005 và 2011 (Cô Huyền: 02 đề tài; Thầy Phương: 02 đề tài).

3. Hàng năm các CBGV trong Bộ môn thường xuyên có các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa.

4. Có 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học công nghệ; 01 bài tham luận tại Hội thảo khoa học Cấp bộ.

5. Cộng tác viên đề tài NCKH cấp Bộ (Cô Huyền, Thầy Phương). Tham gia phản biện đề tài KHCN cấp Trường (T. Phương).

6. Tổ chức biên soạn chương trình học phần, Chương trình giảng dạy học phần, biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo... phục vụ chuyên môn.

7. Tổ chức biên soạn ngân hàng đề thi thuộc các môn học do Bộ môn quản lý.

8. Tham gia biên soạn chuẩn đầu ra (KAS) chuyên ngành Tiếng Anh (Thầy Phương: biên soạn KAS môn Luật du lịch VN và luât du lịch quốc tế).

------------------------