Tiện ích trên trang web
Minimize
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Liên kết website
MinimizeBỘ TƯ PHÁP
75 Super-Useful Facebook Statistics for 2018 | WordStream

SINH VIÊN NGÀNH LUẬT ĐHNTTHƯ VIỆN SỐ ĐHNT

Quy định làm việc ở Khoa
Minimize

A - QUY ĐỊNH LÀM VIỆC CỦA KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn và quyền hạn, trách nhiệm của các trưởng đơn vị. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã được Nhà trường giao phó. Ban Chủ nhiệm Khoa quy định một số công việc cụ thể trong Khoa như sau:

1.  Trưởng Khoa phụ trách chung như quy định của Trường và công tác chuyên môn

2.  Phó Trưởng Khoa phụ trách các công tác sau đây:

2.1. Hàng năm, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho toàn thể CBVC và học sinh sinh viên của Trường.

2.2. Xây dựng kế hoạch và trực tiếp tổ chức quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, luật pháp của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường cho CBVC và học sinh sinh viên của Trường.

2.3. Quản lý Phòng Truyền thống của Trường và phụ trách trang Web của Khoa

2.4. Cùng với Trưởng Khoa tổ chức thi hết học kỳ các môn học của Khoa giảng dạy trong Trường.

2.5. Quản lý cơ sở vật chất và kỹ thuật của Khoa

2.6. Thay mặt Trưởng Khoa lãnh đạo và quản lý Khoa khi Trưởng Khoa đi công tác vắng và có yêu cầu.

2.7. Sinh hoạt cùng với Bộ môn Lý luận Chính trị

3.  Các Trưởng Bộ môn có các nhiệm vụ cụ thể như sau:

3.1. Quản lý chất lượng, nội dung chương trình và kế hoạch giảng dạy; công tác nghiên cứu khoa học và cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như các hoạt động học thuật của bộ môn…

3.2. Xây dựng và quản lý tốt ngân hàng đề thi các môn học của Bộ môn quản lý. Thường xuyên bổ sung, đổi mới nội dung các đề thi cho phù hợp với thực tiễn và đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước ta…

3.3. Trong từng học kỳ ra đề thi, in ấn, quản lý đề thi và cùng với Ban Chủ nhiệm Khoa lãnh đạo Bộ môn tổ chức thi hết môn học, chấm thi và báo điểm thi theo đúng quy định của Nhà trường. 

3.4. Tham mưu cho Ban Chủ nhiệm Khoa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và học sinh sinh viên của Trường.

3.5. Hàng năm, vào đầu năm học cùng với Ban chủ nhiệm Khoa xây dựng kế hoạch bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBGD của Bộ môn.

3.6. Phân công kế hoạch giảng dạy cho các CBGD trong từng học kỳ, đồng thời phối hợp với Trưởng Khoa đề xuất và điều chỉnh kế hoạch mời giảng các môn học của Bộ môn quản lý khi có nhu cầu.

3.7. Quản lý tốt tài sản của Bộ môn.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Khoa (Tạm thời không có Thư ký Khoa, nên các nhiệm vụ Thư ký Khoa sẽ do Phó Khoa đảm trách)

4.1. Trực Văn phòng khoa. Tiếp nhận các công văn, giấy tờ… của cấp trên và chuyển đi các công văn, giấy tờ cũng như thông báo… của Khoa cho các CBGD trong Khoa cũng như cho các đơn vị trong và ngoài Trường.

4.2. Từng học kỳ, lập kế hoạch thi cho khoa theo lịch thi của các khoa. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ giấy thi…và gửi bảng điểm của các bộ môn trong khoa tới các khoa chuyên ngành theo đúng quy định.

 4.3. Lên kế hoạch đề xuất với Ban Chủ nhiệm Khoa để huy động đội ngũ CBGD của Khoa và của Trường tổ chức thi hết học kỳ cho các môn học của Khoa theo đúng quy định của Nhà trường...

4.4. Hàng năm, Thư ký Khoa lập kế hoạch vật tư và văn phòng phẩm theo yêu cầu của Khoa và các Bộ môn.

4.5. Làm nhiệm vụ thủ quỹ của Khoa, đồng thời có trách nhiệm thu, chi tài chính trong Khoa theo đúng quy định của pháp luật, của Trường và của Khoa.

4.6. Quản lý toàn bộ tài sản của Văn phòng Khoa

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của các giảng viên trong Khoa

5.1. Thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

5.2. Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường và xã hội.

5.3. Hàng năm có kế hoạch tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn về mọi mặt để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của một giảng viên Đại học.

5.4. Cùng với Khoa và Bộ môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của Đảng và dân tộc cho cán bộ viên chức và học sinh sinh viên của Trường.

5.5. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài cho Đài Truyền thanh của Trường, cho các báo và Tạp chí khoa học của Trường cũng như cho các tạp chí khoa học Trung ương…

5.6. Có quyền yêu cầu Ban Chủ nhiệm Khoa và Trưởng Bộ môn cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết về Trường, Khoa và Bộ môn, để cùng nhau xây dựng các giải pháp hữu hiệu lãnh đạo Khoa và Bộ môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Nhà trường giao phó.

5.7. Chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng Bộ môn.

B - CÁC HỘI ĐỒNG CỦA KHOA

1. Hội đồng thi đua khen thưởng (xem tại đây)
2.Hội đồng khoa (xem tại đây)