TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021 

Khoa Khoa học Chính trị 9/17/2020 4:53:34 PM
Khoa đạt tiêu chí thi đua tập thể Lao động xuất sắc. 19/20 CBVC được đề nghị xét đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên.

Sáng ngày 11/9/2020, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020 – 2021.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các phòng ban chức năng của Nhà trường  và toàn thể cán bộ viên chức trong Khoa. Hội nghị đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của Khoa trong năm học 2019 - 2020 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021. Đồng thời, thảo luận, góp ý cho dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và dự kiến kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021 của Nhà trường.

Trong năm học 2019 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ, sự chủ động, sáng tạo của BCN Khoa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Hội nghị CBVC năm học 2019 - 2020 đề ra, trong đó đặc biệt phải kể đến những kết quả nổi bật như:

- Tập thể CBVC Khoa đoàn kết, thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của năm học 2019 - 2020.

- Công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng và  công tác sinh viên đạt được nhiều kết quả quan trọng: Các công việc được triển khai đúng kế hoạch, tiến độ và đạt kết quả tốt. Trong năm, Khoa đã tổ chức giảng dạy 17.887 giờ kế hoạch, 100% CBGD tích cực thực hiện đổi mới công tác giảng dạy các học phần được phân công phụ trách. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức các hoạt động và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

- Công tác khoa học công nghệ và hợp tác đối ngoại tiếp tục phát triển, trong năm học 2019 – 2020, CBGD của Khoa đã viết, đăng 6 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành; 1.3 báo cáo tham luận tại hội thảo khoa học cấp quốc gia; 02 cấp tỉnh; 20 cấp trường. Khoa tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ hợp tác trong đào tạo, NCKH với các trường đại học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với một số trường Đại học trong nước. Các hoạt động đã phục vụ tích cực cho công tác đào tạo sinh viên của Khoa.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đẩy mạnh: 100% CBVC thực hiện tốt kê hoạch tu dưỡng, rèn luyện, học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khoa đã chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua giảng dạy, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Hội, chào cờ và các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi kiến thức pháp luật, lý luận chính trị. Công tác nắm bắt, định hướng chính trị, tư tưởng của CBVC và sinh viên Nhà trường được thực hiện thường xuyên. Trong năm học, CBVC Khoa đã viết hơn 40 bài tuyên truyền đăng trên website Trường nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Công tác tổ chức - cán bộ và đời sống, công tác phục vụ cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực, điển hình là công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, chiến lược phát triển mới của Khoa. Trong năm học, có 03 CBGD thi đạt và đang học NCS; Tuyển mới 02 CBGD chuyên ngành Ngôn ngữ học và Lịch sử; 04 CBGD tham gia thi và được thăng hạng giảng viên chính. Bên cạnh đó, CBGD của Khoa đã tích cực học tập nâng cao trình độ, chủ động tham gia các lớp/ khóa học, như: tiếng Anh; tham gia lớp đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ, tập huấn online về tiêu chuẩn lao động quốc tế do Tổ chức ILO tổ chức, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC, bồi dưỡng CB quản lý cấp khoa/ phòng, học chính trị trung cấp, cao cấp. Công tác đoàn thể, vận động và chăm lo đời sống cho CBVC được lãnh đạo Khoa quan tâm. Nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng được Khoa triển khai tổ chức và đạt kết quả tốt.

- Kết quả đánh giá, phân loại lao động, danh hiệu thi đua năm học 2019 – 2020:

+ Tập thể Khoa KH Xã hội và Nhân văn đạt tiêu chí phân loại lao động hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ, danh hiệu thi đua tập thể Lao động xuất sắc. 03 Bộ môn ( Lý luận Chính trị, KHXH&NV, Luật) đạt tiêu chí phân loại lao động hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị xét đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

+ Đối với cá nhân: 19/20 cán bộ viên chức đạt tiêu chí phân loại lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó: 13/20 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 65%); 6/20 hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 30%); 14/19 cán bộ viên chức được đề nghị xét đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (tỷ lệ 73.68%); 5/19 cán bộ viên chức được đề nghị xét đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (tỷ lệ 26.32%).

Phát huy những thành quả đạt được, Hội nghị CBVC Khoa đã thảo luận, thống nhất xác đinh các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Công tác đào tạo và sinh viên

- Tổng kết Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo đến năm 2021, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2026.

- Hoàn thiện hồ sơ mở ngành đào tạo và triển khai công tác tuyển sinh ngành Chính trị học.

- Tiếp tục công tác tổ chức đào tạo SV ngành Luật theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý thuyết với thực tiễn, thực hành nghề nghiệp.

- Rà soát, cập nhật Chương trình đào tạo chuyên ngành Luật Kinh tế.

- Tiếp tục triển khai đổi mới công tác giảng dạy các học phần đại cương do Khoa quản lý theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn cuộc sống và ngành nghề của SV; phục vụ mục tiêu, chuẩn đầu ra của khối kiến thức giáo dục đại cương và phương châm, giá trị cốt lõi, triết lý, mục tiêu giáo dục của Nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện tốt các công việc thường xuyên, như: tổ chức cho CBGD biên soạn đề cương học phần, bài giảng các học phần mới. Cập nhật đề cương chi tiết các học phần và tổ chức giảng dạy, đưa lên website các BM theo quy định. Thực hiện quy định của Nhà trường về Chuẩn mực hoạt động giảng dạy. Vận động CBGD thường xuyên nghiên cứu, cập nhật chủ trương mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước… vào bài giảng.

-  Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác sinh viên năm học 2020 – 2021 của Khoa

2. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác đối ngoại

-  Đăng ký thực hiện 3 - 4 đề tài NCKH cấp trường của CBVC, 01 đề tài của SV.

-  Tổ chức 2 - 4 hội thảo khoa học cấp Khoa và cấp Trường; 01 hội thảo khoa học cho SV; các BM tổ chức được tối thiểu 15 hội thảo cấp bộ môn.

-  CBGD chủ động viết bài cho các tạp chí khoa học chuyên ngành và viết báo cáo tham luận tham gia các hội thảo trong/ ngoài Trường. Phấn đấu toàn Khoa có tối thiểu 5 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

-  Triển khai biên soạn, xuất bản 1 - 2 tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho sinh viên.

-  Tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ hợp tác trong đào tạo, NCKH với các trường ĐH trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với một số trường ĐH và doanh nghiệp trong nước.

-  Duy trì quan hệ hợp tác với Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa nhằm hỗ trợ các hoạt động đào tạo và tổ chức cho SV tham quan, tham dự các phiên tòa xét xử thực tế.

-  Huy động tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp phục vụ cho công tác đào tạo và tổ chức các hoạt động của SV.

-  Duy trì mối quan hệ tốt với cơ quan truyền thông, như: Báo Khánh Hòa, Đài Truyền hình Khánh Hòa để đưa tin, quảng bá các hoạt động quan trọng của Khoa.

3. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

-  Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ trong Khoa.

-  Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước các quy định của ngành, của Nhà trường cho CBVC toàn Khoa.

-  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho SV của Khoa.

-  Thường xuyên bổ sung, cập nhật thông tin mới cho trang web của Khoa.

-  Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và định hướng chính trị tư tưởng, việc tham gia các trang mạng xã hội của CBVC, SV Nhà trường.

-  Tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Nhà trường, như: tham gia các hoạt động trong tuần sinh hoạt công dân SV; Các hoạt động tuyên truyền biển, đảo…

-  Tăng cường giáo dục đạo đức, văn hóa học đường, vệ sinh môi trường cho sinh viên Nhà trường.

4. Công tác tổ chức cán bộ

-  Tổng kết công tác cán bộ lãnh đạo Khoa, BM nhiệm kỳ 2016 - 2021, triển khai công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo kế hoạch của Nhà trường.

-  Tiếp tục thực hiện Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn viên chức giảng dạy giai đoạn 2016 - 2026, trong đó có 3 CB đi thi NCS; Tuyển mới 2- 3 CBGD ngành Luật; 1 CBGD ngành Xã hội học; 1 - 2 CBGD ngành Chính trị học.

-  Có 1 CBGD tham gia thi thăng hạng GVC (hạng II); 2 - 3 CBGD đủ điều kiện thi thăng hạng GVC (hạng II).

-  CBGD chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

-  Duy trì tốt cơ chế phối hợp giữa chính quyền, BCH Công đoàn và Đoàn Thanh niên của Khoa dưới sự lãnh đạo của Chi bộ (trực tiếp, thường xuyên là Chi ủy) trong mọi hoạt động của Khoa.

-  100% cán bộ thực hiện đúng quy định về kỷ luật lao động, văn hóa hội họp, sinh hoạt tập thể... của Khoa và Nhà trường.

-  Tổ chức cho CBVC tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ... do Nhà trường, Công đoàn Trường tổ chức.

-  Phối hợp với BCH Công đoàn Khoa tổ chức thăm quan du lịch và một số hoạt động khác cho CBVC toàn Khoa, gia đình.

5. Công tác phục vụ cộng đồng

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBVC và sinh viên Nhà trường.

- Tổ chức cho CBVC, sinh viên tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo... do Nhà trường, Công đoàn Trường, Đoàn Trường tổ chức.

- Tổ chức cho SV thực hiện từ 2 - 3 hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo.

- Thực hiện tốt công tác tư vấn tuyển sinh, tuyên truyền quảng bá ngành đào tạo của Khoa, Nhà trường ra ngoài xã hội.

Với phương châm “ Dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo”, Hội nghị CBVC Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn năm học 2020 – 2021 đã thành công tốt đẹp và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống dân chủ, đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Hội nghị CBVC năm học 2020 – 2021 đã đề ra.

                                             Ngô Văn An  - Khoa KH Xã hội và Nhân văn


Các tin cùng thể loại
+ Báo cáo tháng 2 & 3/2018 và Kế hoạch công tác tháng 04/2018
+ Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh khi thực hiện đào tạo tập trung
+ Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phòng thực hành diễn án cho sinh viên ngành Luật
+ Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
+ Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa
+ TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH PHÁP LÝ CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT
+
+ Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh 3500 chỉ tiêu
+ Khai giảng khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý tại Trường ĐH Nha Trang
+ Tổ chức "Lễ hội thiếu nhi" cho học sinh có hoàn cảnh khó khắn
+ Gặp mặt tri ân nhân Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Sinh viên Luật tham dự buổi đối thoại với lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang
+ Chủ tịch Tôn Ðức Thắng – Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
+ Đại thắng Mùa xuân 1975 – Mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam
+ Khoa KHXH-NV gặp mặt sinh viên ngành Luật năm học 2019-2020
+ Nâng cao sự tương thích giữa chuẩn đầu ra đào tạo đại học với yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội
+ Tổ chức thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu Luật dân sự và Luật hình sự
+ Triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc đào tạo trực tuyến
+ Những giá trị cốt lõi của Di chúc Hồ Chí Minh
+ Thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật Trường Đại học Nha Trang
+ Tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Luật
+ Trồng người không biên giới
+ Bài Viết Tri Ân Thầy Cô 2019
+ Tập huấn "Thiết kế và sử dụng Rubric trong đánh giá" cho giảng viên
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi tới sinh viên Trường Đại học Nha Trang về việc học tập trực tuyến trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19
+ Sinh viên nên làm gì để học trực tuyến hiệu quả?
+ Thăm hỏi và tặng quà gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
+ Chuyến xe “Xuân yêu thương” đưa gần 400 sinh viên về quê ăn Tết
+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nền tảng nhân lực để đào tạo trực tuyến hiệu quả
+ Hội nghị học tốt ngành Luật chia sẻ kinh nghiệm hướng tới thành công
+ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NHỮNG DỰ BÁO THIÊN TÀI VỀ THẮNG LỢI CUỐI CÙNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
+ Thăm hỏi và tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Vĩnh
+ Chuyến đi thực tế ngày 29/10 của sinh viên Luật Trường ĐH Nha Trang
+ Đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ dành cho giảng viên Trường Đại học
+ Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm học 2017 - 2018
+ Kế hoạch về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 2015
+ Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa 53 (đợt II) năm học 2011-2012 và điều chỉnh lịch học chính trị khóa 50,51,52.
+ Kế hoạch viết lại bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2011 - 2012 của học sinh, sinh viên
+ Báo cáo công tác tháng 5/2014 và kế hoạch công tác tháng 6/2014
+ Báo cáo công tác tháng 12/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 1, 2/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 1, 2
+ Hành trình Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
+ Báo cáo công tác tháng 4/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2014
+ ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2016
+ Báo cáo công tác tháng 5/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 6/2013
+ Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Ngành
+ Báo cáo công tác tháng 3/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2013
+ Báo cáo công tác tháng 4/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2013
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8/2013 và kế hoạch công tác tháng 9/2013
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 9, năm học 2013 - 2014
+ Thông báo cuộc thi ý tưởng kiến trúc mang tính biểu tượng ĐHNT
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 11, năm học 2013 - 2014
+ Báo cáo công tác tháng 10/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2013
+ Quà Tết Xuân Giáp Ngọ
+ Báo cáo công tác tháng 1,2/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 3/2014
+ Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017
+ Quy trình viết bài, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường
+ Báo cáo công tác tháng 32014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 4/2014
+ Các biểu mẫu tiếp nhận thông tin
+ Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
+ Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018
+ Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo công tác tháng 01/2015 và kế hoạch công tác tháng 02, 3/2015
+ HỌC LUẬT KINH TẾ- CƠ HỘI THÀNH CÔNG CHO SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
+ LỊCH SỬ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)
+ Báo cáo công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6/2016
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8 và kế hoạch công tác tháng 9-2016
+ Báo cáo công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2016
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016
+ ĐẠI HỌC NHA TRANG THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ NGHIỆP “TRỒNG NGƯỜI”
+ Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lần II năm 2017
+ LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
+ Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang gửi cán bộ, giảng viên về việc triển khai đào tạo trực tuyến
+ Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
+ Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017
+ LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975
+ Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Khoa nhiệm kỳ 2016 - 2021
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2017
+ Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới
+ Báo cáo tháng 12/2017 và Kế hoạch công tác tháng 01, 02/2018