Kế hoạch về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 2015  

Hưng ttmt 3/20/2012 9:45:24 AM
- Mục đích: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, nội dung thường xuyên và hành động tự giác trong mọi hoạt động của Chi bộ, mỗi đảng viên và mỗi giảng viên trong Khoa.

I. Mục đích – Yêu cầu

- Mục đích: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, nội dung thường xuyên và hành động tự giác trong mọi hoạt động của Chi bộ, mỗi đảng viên và mỗi giảng viên trong Khoa.

- Yêu cầu:

+ Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động của Chi bộ và của Khoa về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI, coi đây là giải pháp quan trọng của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

+ Thực hiện nghiêm túc các nội dung chủ yếu được xác định trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 27/7/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm công tác của ngành Giáo dục & Đào tạo, tỉnh Khánh Hòa, Mỗi giảng viên trong Khoa cụ thể hóa các quy định chung, phù hợp với thực tế, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bổ sung vào chương trình, kế hoạch làm việc của mình để việc học tập và làm theo Bác đạt được hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.

+ Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi giảng viên trong Khoa; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, các đoàn thể và CBVC. Kết hợp giữa “xây” và “chống”. Kết hợp tổ chức học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động văn hóa.

+ Vận động, tổ chức để các giảng viên trong Khoa tham gia thực hiện học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tích cực tham gia xây dựng Đảng.

II. Kế hoạch thực hiện

1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.1. Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở chi bộ và Khoa (Hoàn thành 19/5/2012)

1.2. Tổ chức để đưa vào sinh hoạt trong chi bộ nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh căn cứ vào hướng dẫn hàng năm của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. (Hoàn thành 19/5/2013 và sau đó tiến hành thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi bộ)

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ đưa các nội dung giáo dục và những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với ngành GD & ĐT, tỉnh Khánh Hòa, Nhà trường và Khoa, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện trong quan hệ với CBVC và HSSV.

1.3. Tuyên truyền về các chủ đề học tập trên trang web, bảng tin, hệ thống phát thanh của Trường, của Khoa và các phương tiện thông tin đại chúng khác. (Tiến hành thường xuyên)

2. Mỗi giảng viên trong Khoa tiếp tục thực hiện “10 điều CBVC Trường ĐHNT không được làm” (Tiến hành thường xuyên)

3. Hàng năm mỗi giảng viên trong Khoa xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng và hiệu quả công tác. (Tiến hành thường xuyên)

4. Đưa việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ Khoa, gắn với thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI.

4.1. Bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động của Khoa. (Hoàn thành 19/5/2013)

4.2. Tất cả các Đảng viên trong Chi bộ đều tham gia sưu tầm câu chuyện hay về Bác Hồ và phổ biến cho đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. (Hoàn thành trước 19/5/2012)

4. Tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho HSSV.

Các giảng viên trong Khoa giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh của Bộ GD & ĐT cho HSSV ở các bậc đào tạo: trung cấp, cao đẳng và đại học. (Tiến hành thường xuyên)

5. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5.1. Khoa phối hợp với Đoàn trường tổ chức cho HSSV sưu tầm các bài nói, câu chuyện ngắn về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biên soạn thành sách theo từng chủ đề: Bác Hồ với sinh viên, Bác Hồ với thanh niên, Bác Hồ và lòng yêu nước,… (Hoàn thành tháng 5 năm 2013)

5.2. Khoa phối hợp Đoàn trường phát động các phòng trào HSSV và CBVC trẻ làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các hình thức đa dạng, phong phú. (Hoàn thành tháng 5/2014)

Mỗi CBGV cần quan tâm lồng ghép, đưa nội dung cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM vào các bài - giờ giảng thuộc Học phần/ lĩnh vực mình đảm trách nhằm động viên, khơi dậy ý thức, tinh thần học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác cho SV một cách nghệ thuật, tự nhiên và hiệu quả.

6. Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi ủy của Khoa xây dựng và triển khai kế hoạch sơ kết, tổng kết (Tiến hành theo hướng dẫn của Đảng ủy)

7. Đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn; phát hiện, xây dựng và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7.1. Viết các bài tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang web nhà trường (Tiến hành thường xuyên)

7.2. Xây dựng và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tiến hành hàng năm)

Trên đây là bản kế hoạch Về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 2015 của Khoa Khoa học Chính trị. Tất cả các cán bộ giảng viên trong Khoa quyết tâm thực hiện theo kế hoạch đã đề ra để đưa việc học tập và làm theo Bác thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, nội dung thường xuyên và hành động tự giác trong mọi hoạt động của Chi bộ, mỗi đảng viên và mỗi giảng viên trong Khoa.


Các tin cùng thể loại
+ Báo cáo tháng 2 & 3/2018 và Kế hoạch công tác tháng 04/2018
+ Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh khi thực hiện đào tạo tập trung
+ Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phòng thực hành diễn án cho sinh viên ngành Luật
+ Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
+ Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa
+ TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH PHÁP LÝ CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT
+
+ Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh 3500 chỉ tiêu
+ Khai giảng khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý tại Trường ĐH Nha Trang
+ Tổ chức "Lễ hội thiếu nhi" cho học sinh có hoàn cảnh khó khắn
+ Gặp mặt tri ân nhân Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Sinh viên Luật tham dự buổi đối thoại với lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang
+ Chủ tịch Tôn Ðức Thắng – Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
+ Đại thắng Mùa xuân 1975 – Mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam
+ Khoa KHXH-NV gặp mặt sinh viên ngành Luật năm học 2019-2020
+ Nâng cao sự tương thích giữa chuẩn đầu ra đào tạo đại học với yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội
+ Tổ chức thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu Luật dân sự và Luật hình sự
+ Triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc đào tạo trực tuyến
+ Những giá trị cốt lõi của Di chúc Hồ Chí Minh
+ Thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật Trường Đại học Nha Trang
+ Tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Luật
+ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021
+ Trồng người không biên giới
+ Bài Viết Tri Ân Thầy Cô 2019
+ Tập huấn "Thiết kế và sử dụng Rubric trong đánh giá" cho giảng viên
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi tới sinh viên Trường Đại học Nha Trang về việc học tập trực tuyến trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19
+ Sinh viên nên làm gì để học trực tuyến hiệu quả?
+ Thăm hỏi và tặng quà gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
+ Chuyến xe “Xuân yêu thương” đưa gần 400 sinh viên về quê ăn Tết
+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nền tảng nhân lực để đào tạo trực tuyến hiệu quả
+ Hội nghị học tốt ngành Luật chia sẻ kinh nghiệm hướng tới thành công
+ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NHỮNG DỰ BÁO THIÊN TÀI VỀ THẮNG LỢI CUỐI CÙNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
+ Thăm hỏi và tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Vĩnh
+ Chuyến đi thực tế ngày 29/10 của sinh viên Luật Trường ĐH Nha Trang
+ Đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ dành cho giảng viên Trường Đại học
+ Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm học 2017 - 2018
+ Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa 53 (đợt II) năm học 2011-2012 và điều chỉnh lịch học chính trị khóa 50,51,52.
+ Kế hoạch viết lại bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2011 - 2012 của học sinh, sinh viên
+ Báo cáo công tác tháng 5/2014 và kế hoạch công tác tháng 6/2014
+ Báo cáo công tác tháng 12/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 1, 2/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 1, 2
+ Hành trình Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
+ Báo cáo công tác tháng 4/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2014
+ ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2016
+ Báo cáo công tác tháng 5/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 6/2013
+ Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Ngành
+ Báo cáo công tác tháng 3/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2013
+ Báo cáo công tác tháng 4/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2013
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8/2013 và kế hoạch công tác tháng 9/2013
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 9, năm học 2013 - 2014
+ Thông báo cuộc thi ý tưởng kiến trúc mang tính biểu tượng ĐHNT
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 11, năm học 2013 - 2014
+ Báo cáo công tác tháng 10/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2013
+ Quà Tết Xuân Giáp Ngọ
+ Báo cáo công tác tháng 1,2/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 3/2014
+ Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017
+ Quy trình viết bài, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường
+ Báo cáo công tác tháng 32014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 4/2014
+ Các biểu mẫu tiếp nhận thông tin
+ Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
+ Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018
+ Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo công tác tháng 01/2015 và kế hoạch công tác tháng 02, 3/2015
+ HỌC LUẬT KINH TẾ- CƠ HỘI THÀNH CÔNG CHO SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
+ LỊCH SỬ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)
+ Báo cáo công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6/2016
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8 và kế hoạch công tác tháng 9-2016
+ Báo cáo công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2016
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016
+ ĐẠI HỌC NHA TRANG THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ NGHIỆP “TRỒNG NGƯỜI”
+ Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lần II năm 2017
+ LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
+ Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang gửi cán bộ, giảng viên về việc triển khai đào tạo trực tuyến
+ Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
+ Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017
+ LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975
+ Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Khoa nhiệm kỳ 2016 - 2021
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2017
+ Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới
+ Báo cáo tháng 12/2017 và Kế hoạch công tác tháng 01, 02/2018