ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (III) 

Khoa Khoa học Chính trị 3/31/2020 10:29:11 AM

ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ĐÁP ỨNG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (1986 - 2019)


   v Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XI

Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XI được tổ chức vào ngày 22/1/1988, tại Nha Trang, Khánh Hòa với 98 đảng viên tham dự.

Đại hội tổ chức trong điều kiện Nhà nước và ngành Đại học có nhiều chủ trương quan trọng. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước nêu rõ: "Phải xác định quy mô và hình thức đào tạo cho phù hợp với khả năng của nền kinh tế những năm trước mắt, khuyến khích hệ thống đào tạo không chính quy... Chuyển mạnh công tác đào tạo sang cơ chế hợp đồng, tạo điều kiện cho các trường có quyền chủ động trong lập kế hoạch đào tạo - nghiên cứu khoa học và sản xuất...". Ngành Đại học và Trung học chuyên nghiệp xác định 3 chương trình hành động là: cải cách đào tạo, đẩy mạnh NCKH, lao động sản xuất cải thiện điều kiện vật chất kỹ thuật của đào tạo và xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đào tạo

Từ thực tiễn trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhấn mạnh mục tiêu: Khai thác tiềm năng, trở thành trường đào tạo nhiều bậc, phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế, xã hội. Lãnh đạo có hiệu quả công tác NCKH - lao động sản xuất - xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống. Phải đổi mới công tác lãnh đạo, Đảng không trực tiếp can thiệp vào công việc của chính quyền, tránh lãnh đạo chung chung, phải chăm lo xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong Đảng..

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ XI, gồm 9 đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Thị Muội - Bí thư

(2) Đồng chí Đào Trọng Hùng - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Đoàn Trọng Loan - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Phan Ngọc Diệp - Đảng uỷ viên

(5) Đồng chí Nguyễn Thanh Hóa - Đảng uỷ viên

(6) Đồng chí Võ Thiên Lăng - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Thái Văn Ngạn - Đảng uỷ viên

(8) Đồng chí Nguyễn Trọng Nho - Đảng uỷ viên

 (9) Đồng chí Mai Kim Tiên - Đảng uỷ viên.

    v Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XII

Tháng 10/1991, Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ XII được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa với 105 đảng viên tham dự.

Đại hội diễn ra trong điều kiện cả nước đang triển khai Cương lĩnh, chiến lược ổn định và phát triển kinh tế đến năm 2000 do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đề ra. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới, tạo thế cho các trường năng động hơn trong hoạt động. Tuy nhiên, sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô, sự chống phá nhiều mặt của các thế lực thù địch, đặc biệt là chiến lược "diễn biến hòa bình", những hạn chế của đổi mới và việc thể chế hóa quan điểm, đường lối đổi mới chưa kịp thời... đã gây dao động trong tư tưởng của một bộ phận đảng viên và quần chúng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khẳng định: "Tình hình tư tưởng trong giai đoạn này của Trường tuy gặp phải một số khó khăn nhưng vẫn ổn định, tăng thêm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng là đúng đắn và duy nhất, không một tổ chức nào thay thế được. Nội bộ Nhà trường nói chung đoàn kết hành động...".

Nghị quyết Đại hội xác định cần tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Tăng cường đổi mới công tác tư tưởng, công tác quần chúng và công tác bảo vệ trật tự an ninh trong TrườngLãnh đạo đổi mới công tác chuyên môn theo chủ trương cải cách giáo dục - đào tạo của ĐảngChăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ XII, gồm 9 đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Trọng Nho - Bí thư

(2) Đồng chí Nguyễn Trọng Cẩn - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Đoàn Trọng Loan - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Đỗ Trọng Đóa - Đảng uỷ viên

(5) Đồng chí Quách Đình Liên - Đảng uỷ viên

(6) Đồng chí Trần Thị Luyến - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Thái Văn Ngạn - Đảng uỷ viên

(8) Đồng chí Mai Kim Tiên - Đảng uỷ viên

 (9) Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Đảng uỷ viên

  v  Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIII

Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIII được tổ chức vào ngày 27/5/1994, tại Nha Trang, Khánh Hòa với 107 đảng viên tham dự.

Đại hội đánh giá kết quả đạt được và rút ra bài học về công tác tư tưởng, nguyên tắc và mối quan hệ giữa Đảng với chính quyền, đặc biệt là bài học về đấu tranh giữ vững sự đoàn kết, nhất trí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng.

Đại hội đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 1994 - 1996, nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới công tác chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, tập trung cải cách mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo các ngành truyền thống, mở rộng quy mô, loại hình đào tạo, áp dụng quy trình đào tạo tín chỉ linh hoạt, phấn đấu cả 5 ngành truyền thống có lớp cao học và nghiên cứu sinh, đẩy mạnh NCKH, lao động sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu...

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ XIII, gồm 9 đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Trọng Nho - Bí thư

(2) Đồng chí Nguyễn Trọng Cẩn - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Quách Đình Liên - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Nguyễn Thị Giỏi - Đảng uỷ viên

(5) Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa - Đảng uỷ viên

(6) Đồng chí Trần Thị Luyến - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Trần Quang Mẫn - Đảng uỷ viên

(8) Đồng chí Nguyễn Văn Thắng[1] - Đảng uỷ viên

 (9) Đồng chí Vũ Văn Xứng - Đảng uỷ viên

   v  Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV

Ngày 10/02/1996, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa với 97 đảng viên tham dự.

Đại hội diễn ra trong điều kiện công cuộc đổi mới đất nước đã thực hiện được 10 năm với  nhiều thành tựu to lớn và đã chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Nghị quyết Đại hội xác định: Cần phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục cải cách mục tiêu nội dung chương trình đào tạo các ngành truyền thống. Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng phát triển của ngành Thuỷ sản và các ngành kinh tế khác. Phấn đấu trở thành một đại học đa ngành tại khu vực Nam Trung bộ với các chuyên ngành truyền thống là thế mạnh và mũi nhọn. Triển khai tốt và từng bước hoàn thiện quy trình đào tạo mới. Từng bước cải tiến công tác quản lý đào tạo. Củng cố vững chắc công tác đào tạo Cao học, nghiên cứu sinh và coi đây là nhiệm vụ chiến lược của Nhà trường.

Đại hội xác định định hướng phát triển Trường đến năm 2000, với các nhiệm vụ trọng tâm: Áp dụng cơ chế quản lý đào tạo tín chỉ từ khóa 36; đổi mới nội dung chương trình cho 11 mã ngành đào tạo của 2 cấp học bậc đại học. Phấn đấu đến năm 2000 quy mô đào tạo từ 5.000 - 6.000 sinh viên. Mỗi khoa từng bước mở thêm từ 2 đến 3 chuyên ngành đào tạo mới. Coi công tác đào tạo sau đại học là nhiệm vụ chiến lược, hàng năm tuyển sinh 30 học viên cao học, 5 - 8 nghiên cứu sinh. Đẩy mạnh công tác NCKH, ứng dụng công nghệ mũi nhọn vào sản xuất, tranh thủ đầu tư cho các trung tâm KHCN. Tập trung xây dựng một số phòng thí nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế; mở rộng thư viện...

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiềm kỳ XIV, gồm 11 đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Trọng Nho - Bí thư

(2) Đồng chí Nguyễn Trọng Cẩn - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Quách Đình Liên - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Nguyễn Văn Ba - Đảng uỷ viên

(5) Đồng chí Trần Đình Chất - Đảng uỷ viên

(6) Đồng chí Nguyễn Thị Giỏi - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa - Đảng uỷ viên

(8) Đồng chí Trần Thị Luyến - Đảng uỷ viên

(9) Đồng chí Trần Quang Mẫn - Đảng uỷ viên

(10) Đồng chí Thái Văn Ngạn - Đảng uỷ viên

(11) Đồng chí Vũ Văn Xứng - Đảng uỷ viên.

  v Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XV

Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XV được tổ chức vào ngày 26/6/1998, tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XV xác định: "Tiếp tục khai thác mọi nguồn lực, mọi khả năng để xây dựng các ngành truyền thống trở thành thế mạnh và mũi nhọn của Nhà trường, đi đôi với việc mở rộng cơ cấu ngành học và quy mô đào tạo để tiến tới một đại học đa ngành, giữ vững và đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng toàn diện cho sinh viên các hệ. Có kế hoạch tăng cường đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ giảng dạy. Đảm bảo từng bước cải thiện và nâng cao đời sống".

Đại hội xác định mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ: mở thêm một số mã ngành đào tạo, tăng quy mô đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm. Áp dụng triệt để học chế tín chỉ tại Nha Trang. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ cho các thời kỳ 2000, 2005, 2010 theo tinh thần Nghị quyết TƯ 3 (Khóa VIII). Phấn đấu 15 - 18% cán bộ giảng dạy có học vị tiến sĩ, 40 - 45% trình độ thạc sĩ. Xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy, mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Ban Giám hiệu và các tổ chức quần chúng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ XV, gồm 11 đồng chí:

(1) Đồng chí Thái Văn Ngạn - Bí thư

(2) Đồng chí Quách Đình Liên - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Vũ Văn Xứng - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Nguyễn Văn Ba - Đảng uỷ viên

(5) Đồng chí Trần Đình Chất - Đảng uỷ viên

(6) Đồng chí Đỗ Trọng Đóa - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Nguyễn Thị Giỏi - Đảng uỷ viên

(8) Đồng chí Trần Danh Giang - Đảng uỷ viên

(9) Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa - Đảng uỷ viên

(10) Đồng chí Trần Thị Luyến - Đảng uỷ viên

(11) Đồng chí Đỗ Văn Ninh - Đảng uỷ viên.

   v  Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVI

Ngày 19/11/2000, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVI được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa với 122 đảng viên tham dự.

Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện định hướng phát triển Trường đến năm 2000, Đại hội xác định:“ Phải phát huy tốt nội lực của Nhà trường, tranh thủ mọi sự hỗ trợ từ Nhà nước, tỉnh Khánh Hòa và ngành Thủy sản... để xây dựng và phát triển Nhà trường, "... Một mặt vừa phải tìm cách củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đào tạo, khoa học và quan hệ đối ngoại... để đổi mới toàn diện, mặt khác phải ra sức chuẩn bị lực lượng cả về nhân tài, vật lực để tiếp tục con đường tiến đến một đại học đa ngành".

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ XVI, gồm 11 đồng chí:

(1) Đồng chí Thái Văn Ngạn - Bí thư

(2) Đồng chí Quách Đình Liên - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Vũ Văn Xứng - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Nguyễn Văn Ba - Đảng uỷ viên

(5) Đồng chí Trần Đình Chất - Đảng uỷ viên

(6) Đồng chí Hoàng Thị Bích Đào - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Trần Danh Giang - Đảng uỷ viên

(8) Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa - Đảng uỷ viên

(9) Đồng chí Hà Việt Hùng - Đảng uỷ viên

(10) Đồng chí Trần Thị Luyến - Đảng uỷ viên

(11) Đồng chí Đỗ Văn Ninh - Đảng uỷ viên.

  v  Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII

Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII được tổ chức vào ngày 11/12/2003, tại Nha Trang, Khánh Hòa với 141 đảng viên tham dự.


Đại hội xác định các nhiệm vụ cơ bản: Tiếp tục khai thác mọi nguồn lực để phát triển các chuyên ngành truyền thống trở thành thế mạnh và mũi nhọn, đồng thời tăng cường mở rộng ngành nghề đào tạo để tiến tới một đại học đa ngành. Đẩy mạnh liên kết với các cơ sở sản xuất, địa phương thông qua những công trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể, bức xúc của thực tiễn. Mở rộng giao lưu và hội nhập quốc tế, xây dựng các mối quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả. Kiện toàn tổ chức theo hướng cải cách hành chính và phân cấp quản lý...

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ XVII, gồm 11 đồng chí:

(1) Đồng chí Vũ Văn Xứng - Bí thư

(2) Đồng chí Quách Đình Liên - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Đỗ Văn Ninh - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Nguyễn Văn Ba - Đảng uỷ viên

(5) Đồng chí Hoàng Thị Bích Đào - Đảng uỷ viên

(6) Đồng chí Trần Danh Giang - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa - Đảng uỷ viên

(8) Đồng chí Hoàng Hoa Hồng - Đảng uỷ viên

(9) Đồng chí Hà Việt Hùng - Đảng uỷ viên

(10) Đồng chí Phan Thanh Liêm - Đảng uỷ viên

(11) Đồng chí Trần Thị Luyến - Đảng uỷ viên.

  v  Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVIII

Từ ngày 26 và 27/10/2005, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVIII được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa với 173/192 đảng viên tham dự.

Trên cơ sở tổng kết kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, Đại hội thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XVIII, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục mở rộng ngành đào tạo và tăng dần quy mô đào tạo. Phấn đấu trở thành một trung tâm KHCN lớn của cả nước về thủy sản và một số lĩnh vực khác. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và điều kiện, đáp ứng yêu cầu của một trường đại học đa ngành...

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ XVIII, gồm 15 đồng chí:

(1) Đồng chí Vũ Văn Xứng - Bí thư

(2) Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa - Phó Bí thư thường trực

(3) Đồng chí Nguyễn Văn Ba - Phó Bí thư

(4) Đồng chí Đỗ Văn Ninh - UV Ban Thường vụ

(5) Đồng chí Quách Hoài Nam - UV Ban Thường vụ

(6) Đồng chí Chu Lê Dung - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Bùi Đức Dương - Đảng uỷ viên

(8) Đồng chí Trần Danh Giang - Đảng uỷ viên

(9) Đồng chí Hoàng Hoa Hồng - Đảng uỷ viên

(10) Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng - Đảng uỷ viên

(11) Đồng chí Phan Thanh Liêm - Đảng uỷ viên

(12) Đồng chí Lê Phước Lượng - Đảng uỷ viên

(13) Đồng chí Mai Thị Tuyết Nga[2] - Đảng uỷ viên

(14) Đồng chí Phạm Hùng Thắng - Đảng uỷ viên

(15) Đồng chí Nguyễn Hữu Trọng - Đảng uỷ viên.

Ngày 02/10/2006, tại Lễ kỷ niệm ngày truyền thống và khai giảng năm học mới, Trường đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động của Chủ tịch nước trao tặng. Đồng thời công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đổi tên Trường Đại học Thủy sản thành Trường Đại học Nha Trang.

  v  Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX

Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX được tổ chức trong 2 ngày 23 và 24/7/2010, tại Trường Đại học Nha Trang với 143 đại biểu đại diện cho 261 đảng viên tham dự.

Với chủ đề: "Nâng cao chất lượng đào tạo là lương tâm, trách nhiệm và hành động của toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên Trường Đại học Nha Trang", Đại hội đã tập trung thảo luận các giải pháp, việc làm cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu lớn: Tiếp tục xây dựng Nhà trường thành một cơ sở đào tạo đa ngành có chất lượng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, một trung tâm khoa học và văn hóa của khu vực; tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; giữ vững sự đoàn kết và đồng thuận; đổi mới phương thức tổ chức quản lý và điều hành để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả NCKH, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và HSSV.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, gồm 19 đồng chí:

(1) Đồng chí Vũ Văn Xứng - Bí thư

(2) Đồng chí Phan Thanh Liêm - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Khổng Trung Thắng - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Phạm Quang Huy - UV Ban Thường vụ

(5) Đồng chí Nguyễn Thị Hiển - UV Ban Thường vụ

(6) Đồng chí Đỗ Như An - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Phạm Thị Thanh Bình - Đảng uỷ viên

(8) Đồng chí Vũ Ngọc Bội - Đảng uỷ viên

(9) Đồng chí Ngô Thị Hoài Dương - Đảng uỷ viên

(10) Đồng chí Nguyễn Văn Đạt - Đảng uỷ viên

(11) Đồng chí Hoàng Hoa Hồng - Đảng uỷ viên

(12) Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng - Đảng uỷ viên

(13) Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Đảng uỷ viên

(14) Đồng chí Lê Phước Lượng - Đảng uỷ viên

(15) Đồng chí Quách Hoài Nam - Đảng uỷ viên

(16) Đồng chí Trần Gia Thái - Đảng uỷ viên

(17) Đồng chí Phạm Hùng Thắng - Đảng uỷ viên

(18) Đồng chí Tống Văn Toản - Đảng uỷ viên

(19) Đồng chí Nguyễn Văn Tường - Đảng uỷ viên

  v Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX được tổ chức trong 2 ngày 18 và 19/6/2015, tại Trường Đại học Nha Trang với 139 đại biểu đại diện cho 308 đảng viên  tham dự.

Với chủ đề: "Phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động KHCN để sớm trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu khu vực Miền Trung". Đại hội đề ra các giải pháp, việc làm cụ thể để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát đến năm 2020: “Trên cơ sở thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động KHCN, tạo nền tảng để sớm đưa Trường Đại học Nha Trang trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu  của khu vực Miền Trung; đẩy mạnh công tác xây dựng đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trở thành thường xuyên; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và SV”. Đại hội cũng xác định tầm nhìn đến năm 2030: “Tạo nền tảng để sớm đưa khoa học công nghệ lên ngang tầm với đào tạo; trở thành trường đại học định hướng ứng dụng đa lĩnh vực đạt trình độ của các đại học được xếp hạng cao trong khu vực Đông Nam Á; từng bước tiến đến đại học định hướng nghiên cứu”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 19 đồng chí:

(1) Đồng chí Khổng Trung Thắng - Bí Thư

(2) Đồng chí Trang Sĩ Trung - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Quách Hoài Nam - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Nguyễn Thị Hiển - UV Ban Thường vụ

(5) Đồng chí Phạm Quang Huy - Đảng uỷ viên

(6) Đồng chí Vũ Ngọc Bội - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Ngô Thị Hoài Dương - Đảng uỷ viên

(8) Đồng chí Nguyễn Văn Đạt - Đảng uỷ viên

(9) Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Đảng uỷ viên

(10) Đồng chí Trần Gia Thái - Đảng uỷ viên

(11) Đồng chí Tống Văn Toản[3] - Đảng uỷ viên

(12) Đồng chí Nguyễn Văn Tường - Đảng uỷ viên

(13) Đồng chí Trần Trọng Đạo - Đảng uỷ viên

(14) Đồng chí Mai Thị Tuyết Nga - Đảng uỷ viên

(15) Đồng chí Hà Việt Hùng - Đảng uỷ viên

(16) Đồng chí Hồ Huy Tựu - Đảng uỷ viên

(17) Đồng chí Vũ Kế Nghiệp - Đảng uỷ viên

(18) Đồng chí Trần Doãn Hùng - Đảng uỷ viên

(19) Đồng chí Trần Đức Lượng- Đảng uỷ viên

Giai đoạn 1986 - 2019,  Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường ngày càng phát triển toàn diện và đạt được nhiều thành tựu to lớn: Nếu như khi mới thành lập, Nhà trường chỉ có 3 mã ngành đào tạo, đến năm 2019, có 30 mã ngành, đào tạo được hơn 50.000 kỹ sư và cử nhân hệ chính quy, hơn 2.800 thạc sĩ và 90 tiến sĩ (trong đó có hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư cho các nước bạn), trên 10.000 kỹ sư, cử nhân hệ vừa làm vừa học. Thực hiện thành công hơn 1.000 công trình khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở và quốc tế, trong đó nhiều công trình mang lại hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Thiết lập mới hợp tác với hơn 300 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương trong nước và gần 100 trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trên thế giới. Nhà trường vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1986), hạng Nhất (năm 1989); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1994), hạng Nhì (năm 1999), hạng Nhất (năm 2004); Anh hùng lao động (năm 2006).

Với triết lý giáo dục của Trường được khẳng định là: Phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng. Mục tiêu giáo dục của Nhà trường nhằm phát triển ở người học: Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghệ nghiệp; Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp; Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ; Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp. Trường ĐH Nha Trang luôn nỗ lực không ngừng để giữ vững vị thế và vươn lên, hướng đến tầm nhìn: “Đến năm 2030 là trường ĐH đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển”.

Ngô Văn An – Khoa KH Xã hội và Nhân văn (Trích lược tài liệu Lịch sử Trường đại học Nha Trang 1959-2019)Năm 1995, đồng chí Nguyễn Văn Thắng chuyển công tác, đồng chí Thái Văn Ngạn được bổ sung vào Đảng uỷ nhiệm kỳ XIII. 

[2] Từ tháng 10/2008, đồng chí Mai Thị Tuyết Nga đi học, bổ sung đồng chí Khổng Trung Thắng vào Đảng ủy.

[3] Đến tháng 02/2019, được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ.


Các tin cùng thể loại
+ HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ
+ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (II)
+ KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
+ NHỮNG MỐC SON CHÓI LỌI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG
+ Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2019
+ V.I LÊNIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG
+ Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Khoa
+ Nghị quyết công tác tháng 11.2013
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý IV - 2013
+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015
+ Chương trình hành động Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2013
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Ý nghĩa lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý III/2013
+ Nghị quyết công tác tháng 9/2013 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Chương trình hành động phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2014
+ Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014
+ Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI
+ Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
+ Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
+ Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020
+ Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại
+ Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2017)
+ Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”
+ Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thời kỳ đầu lành lập
+ Đảng bộ trường Đại học Nha Trang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh - một tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - truyền thống văn hóa dân tộc
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc phát triển Đảng trong sinh viên
+ Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
+ Chiến thắng biên giới phía Bắc bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc
+ Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (I)
+ Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới