Đảng bộ trường Đại học Nha Trang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Khoa Khoa học Chính trị 5/25/2020 3:14:06 PM

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ trường Đại học Nha Trang xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, Đảng bộ Nhà trường luôn phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên, CBVC và sinh viên Nhà trường. Căn cứ vào chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, Đảng bộ Nhà trường đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động và triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả, thiết thực.

1. Về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Trước hết, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân.

Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng nhân dân. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của dân, chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm.

Dân chủ được Người giải thích ngắn gọn, súc tích là dân làm chủ và dân là chủ. Trong nước dân chủ thì địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng nhân dân là mạnh nhất. Phát huy dân chủ là phát huy tài dân. Muốn vậy, thì phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân để lãnh đạo dân. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh: Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân.

Với tinh thần đó, Đảng bộ trường Đại học Nha Trang luôn nêu cao tinh thần dân chủ trong mọi hoạt động. Đảng bộ đã lãnh đạo công tác xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà Trường, trong đó luôn đề cao vị trí, vai trò của cán bộ viên chức. Biểu hiện cụ thể như:

Một làquyền được biết:“dân biết”, điều cốt yếu đầu tiên là phải cung cấp thông tin cho CBVC. Việc cung cấp thông tin phải chân thực, kịp thời và công khai, vì công khai là một trong những điều kiện tiên quyết để thực hành dân chủ. Trong những năm qua, Nhà trường đã công khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của Trường. Phổ biến các kế hoạch cụ thể hàng năm, quý, tháng để CBVC được biết và thực hiện. Công khai tài sản, hoạt động tài chính hàng năm, công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Nhà trường...

Hai là, quyền được bàn: Quyền được tham gia ý kiến là đòi hỏi tất yếu khi cán bộ viên chức đã được cung cấp thông tin một cách công khai. Việc cán bộ viên chức trao đổi, bàn bạc, thảo luận về những thông tin mà họ tiếp nhận được là một khâu rất quan trọng để thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường nhằm nâng cao tỷ trọng các ý kiến hợp lý, giúp Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, các khoa và phòng ban đưa ra quyết định đúng đắn.

Trường Đại học Nha Trang luôn thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về việc “lấy dân làm gốc”, “dân làm chủ và dân là chủ” được thể hiện thông qua việc: Nhà trường thường xuyên lấy ý kiến của CBVC trong các công việc, kế hoạch công tác năm, quý và tháng. Lấy ý kiến về biện pháp cải tiến tổ chức, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo CBVC, bầu cử, bổ nhiệm CBVC; Các chế độ và chính sách liên quan đền quyền và lợi ích của cán bộ viên chức; Kế hoạch, đề án tuyển sinh của Trường....thông qua các hình thức: Tham gia ý kiến trực tiếp với Hiệu trưởng, trưởng đơn vị và các tố chức đoàn thể.

Ba là, quyền được giám sát, kiểm tra: Nhà trường luôn phát huy hiệu quả quyền giám sát, kiểm tra của cán bộ, viên chức đối với mọi hoạt động của Nhà trường.

Bốn là, quyền khiếu nại: CBVC Nhà trường có quyền được khiếu nại theo Luật khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của hệ thống chính trị và người dân, của người có thẩm quyền trong cơ quan, đơn vị nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đây là quy định quan trọng bảo đảm về mặt pháp lý cho các quyền khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng pháp luật.

Năm là, quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nha Trang đã xác đinh rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng, các trưởng đơn vị trực thuộc Trường, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên…: Thực hiện dân chủ trong điều hành hoạt động; Quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; Thông báo công khai những việc phải công khai để cán bộ, viên chức biết; Xem xét, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân.

2. Về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại đoàn kết dân tộc là một bộ phận quan trọng hợp thành trong hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Theo Hồ Chí Minh: Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, cái gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác. Quán triệt tinh thần đó, trong những năm qua, Đảng bộ Nhà trường luôn coi trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết trong Nhà trường, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch đề ra.

3. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ trường Đại học Nha Trang luôn kiên định với hệ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên cũng như quần chúng. Cụ thể như: Mỗi khi có nghị quyết mới của Đảng, Đảng bộ Nhà trường luôn phổ biến kịp thời cho toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức, trong các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ luôn duy trì đọc các câu chuyện về chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng năm, các đảng viên đăng ký nội dung học tập, tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...Đảng bộ luôn coi trọng và đề cao vai trò của các chi bộ trong đơn vị.

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, mỗi cán bộ, đảng viên,viên chức và sinh viên Nhà trường nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua học tập tốt, lao động sáng tạo, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

                                                                                              Trần Thị Tân – Khoa KH Xã hội và Nhân văn


Các tin cùng thể loại
+ HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ
+ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (II)
+ KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
+ NHỮNG MỐC SON CHÓI LỌI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG
+ Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2019
+ V.I LÊNIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG
+ Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Khoa
+ Nghị quyết công tác tháng 11.2013
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý IV - 2013
+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015
+ Chương trình hành động Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2013
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Ý nghĩa lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý III/2013
+ Nghị quyết công tác tháng 9/2013 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Chương trình hành động phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2014
+ Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014
+ Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI
+ Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
+ Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
+ Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020
+ Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại
+ Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2017)
+ Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”
+ Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thời kỳ đầu lành lập
+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh - một tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - truyền thống văn hóa dân tộc
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc phát triển Đảng trong sinh viên
+ Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
+ Chiến thắng biên giới phía Bắc bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc
+ Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (III)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (I)
+ Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới