Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Khoa 

Trần Thị Hà Trang 6/11/2013 7:30:31 AM

CƠ CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN
VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TRONG KHOA

 

I. Nguyên tắc phối hợp

- Chi bộ lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Khoa và các đoàn thể trong Khoa theo nguyên tắc Tập trung - Dân chủ;

- Lãnh đạo Khoa phối hợp với Công đoàn Khoa, Chi đoàn giáo viên Khoa tham gia, tổ chức thực hiện;

II. Cơ chế phối hợp

1- Trong sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, quý:

+ Chi bộ kiểm điểm, đánh giá các nhiệm vụ của chi bộ: Lãnh đạo Khoa, BCH Công đoàn Khoa, Chi đoàn GV Khoa cùng kiểm điểm trách nhiệm; thảo luận và đóng góp ý kiến;

+ Chi bộ triển khai các nhiệm vụ công tác mới của Chi bộ;

+ Lãnh đạo Khoa, BCH Công đoàn Khoa, Chi đoàn GV Khoa cùng trao đổi để thống nhất và triển khai thực hiện nhiệm vụ;

2- Trường hợp đột xuất: Chi ủy hội ý cùng Lãnh đạo Khoa, BCH Công đoàn Khoa và Chi đoàn GV Khoa để thống nhất và triển khai thực hiện.

3- Định kỳ 3 tháng một lần cấp ủy họp liên tịch với lãnh đạo khoa, BCH Công đoàn và Bí thư Chi đoàn giáo viên của Khoa.

III. Quan hệ phối hợp

III.1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

1.  Chi ủy lãnh đạo, quán triệt các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ  công tác chuyên môn cần thực hiện của Chi bộ; 

2. Lãnh đạo Khoa cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời những chiến lược, chủ trương, kế hoạch công tác của Khoa đến BCH Công đoàn Khoa, Chi đoàn GV.

3. BCH CĐ Khoa, Chi đoàn GV phối hợp với Lãnh đạo Khoa và các Trưởng bộ môn nhằm tổ chức động viên CBVC trong Khoa tích cực tham gia việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và tham gia nghiên cứu khoa học; góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất cao, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn đào tạo theo quy định.

4. Lãnh đạo Khoa tạo điều kiện để BCH CĐ Khoa, Chi đoàn GV chủ động và tích cực tổ chức các hoạt động nhằm huy động toàn thể CBVC trong Khoa đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Khoa; tham gia các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.

III.2. Thực hiện quy chế dân chủ trong Khoa

1. Chi bộ quán triệt nguyên tắc công khai, dân chủ trong mọi hoạt động của Khoa.

2. Khi xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch công tác cũng như xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC trong Khoa, Lãnh đạo Khoa báo cáo Chi ủy và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của BCH CĐ Khoa và Chi đoàn GV; đồng thời BCH CĐ Khoa tham gia  giám sát việc thực hiện và tham gia giải quyết khiếu nại của CBVC về các vấn đề trên.

3. Lãnh đạo Khoa, BCH CĐ Khoa và Chi đoàn GV phối hợp tổ chức, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức Hội nghị CBVC hàng năm theo qui định và chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Hội nghị CBVC.  Vận động cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hiện nghĩa vụ của mình tham gia quản lý cơ quan, thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác.

III.3. Tổ chức, quản lý phong trào thi đua

1. Lãnh đạo Khoa phối hợp với BCH CĐ Khoa, Chi đoàn GV tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành, của Trường và của Khoa phù hợp với yêu cầu từng thời kỳ, đặc điểm và đối tượng vận động. Đẩy mạnh và duy trì thành nề nếp các hoạt động thi đua, khen thưởng trong Khoa, gắn hoạt động thi đua với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của Trường ĐH Nha Trang.

2. Hàng năm BCH CĐ Khoa, Chi đoàn GV căn cứ chỉ đạo của BCH cấp trên tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào, đề nghị khen thưởng các cấp đối với những đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

3. Lãnh đạo Khoa tạo điều kiện và ủng hộ BCH CĐ Khoa, Chi đoàn GV trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua.

III.4. Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBVC 

1. Lãnh đạo Khoa tạo điều kiện để BCH CĐ Khoa tổ chức phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Nhà Trường đến cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Khoa.

2.  Lãnh đạo Khoa tạo điều kiện để BCH CĐ Khoa kiểm tra, giám sát và tham gia thảo luận, giải quyết những nội dung liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC trong Khoa.

3. Lãnh đạo Khoa trao đổi, bàn bạc với BCH CĐ Khoa về công tác tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBVC. Tạo điều kiện để BCH CĐ Khoa động viên CBVC tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động liên quan nghiệp vụ, chuyên môn.

4. Lãnh đạo Khoa thỏa thuận với BCH CĐ Khoa trong việc cử đại diện tham gia các hội đồng tư vấn có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của CBVC.

5. BCH Công đoàn Khoa chủ động và thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công đoàn viên trong khoa. Chủ động xin ý kiến chi ủy và đề xuất với lãnh đạo Khoa và lãnh đạo bộ môn giải quyết những quyền và lợi ích chính đnags của công đoàn viên.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Chi bộ, Lãnh đạo Khoa, BCH Công đoàn Khoa, Chi đoàn GV Khoa căn cứ vào nội dung của cơ chế phối hợp này để tiến hành các hoạt động phù hợp với điều kiện, tình hình của Khoa.

2.  Cơ chế phối hợp này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Chi bộ, Lãnh đạo Khoa, BCH CĐ Khoa và Chi đoàn GV Khoa KHCT sẽ cùng nhau bàn bạc, trao đổi để nghiên cứu giải quyết.

                                                                                                    Khánh Hòa, ngày 07 tháng  01 năm  2013


Các tin cùng thể loại
+ HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ
+ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (II)
+ KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
+ NHỮNG MỐC SON CHÓI LỌI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG
+ Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2019
+ V.I LÊNIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG
+ Nghị quyết công tác tháng 11.2013
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý IV - 2013
+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015
+ Chương trình hành động Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2013
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Ý nghĩa lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý III/2013
+ Nghị quyết công tác tháng 9/2013 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Chương trình hành động phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2014
+ Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014
+ Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI
+ Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
+ Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
+ Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020
+ Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại
+ Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2017)
+ Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”
+ Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thời kỳ đầu lành lập
+ Đảng bộ trường Đại học Nha Trang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh - một tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - truyền thống văn hóa dân tộc
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc phát triển Đảng trong sinh viên
+ Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
+ Chiến thắng biên giới phía Bắc bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc
+ Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (III)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (I)
+ Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới