Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015 

Trần Thị Hà Trang 6/11/2013 7:37:29 AM

 ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH NHA TRANG                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

                             ****

                                                                                                             Khánh Hòa, ngày 21  tháng 01  năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ

nhiệm kỳ 2012-2015

 

I. MỤC TIÊU:

Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh để lãnh đạo Khoa ngày càng phát triển; các bộ môn đạt danh hiệu LĐTT.  Không có đảng viên bị thi hành kỷ luật hay truy tố hình sự.

II. NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP:

1. Các giải pháp/biện pháp xây dựng Chi bộ 4 tốt.

a) Hàng tháng, chi bộ thảo luận và ban hành nghị quyết để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chi bộ nghiêm túc kiểm điểm, nhắc nhở các cá nhân bê trễ nhiệm vụ; gắn việc đánh giá kết quả công tác với đánh giá thi đua

(Chi ủy chủ trì; tiến hành thường xuyên).

b) Lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng.

(Chi ủy chủ trì; tiến hành thường xuyên).

c) Xây dựng nội bộ dân chủ, đoàn kết, kỷ luật.

- Tất cả các công tác của Khoa, bộ môn và các hoạt động của chi bộ, đoàn thể trong Khoa đều thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ. Các chủ trương, chính sách của Khoa trước khi ban hành và triển khai thực hiện đều được lãnh đạo Khoa báo cáo chi ủy và trước chi bộ, đồng thời tổ chức thảo luận công khai, lấy ý kiến rộng rãi toàn thể CBVC trong Khoa.

(Chi ủy chủ trì; Khoa, Bộ môn, Công đoàn, ĐTN Khoa tiến hành thường xuyên).

- Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động giữa chi ủy, Khoa, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong Khoa. Hàng quý tổ chức họp liên tịch giữa chi ủy với lãnh đạo Khoa, trưởng bộ môn, BCH Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên của Khoa để thảo luận, thống nhất nội dung công tác.

 (Chi ủy chủ trì; Khoa, Công đoàn, ĐTN Khoa tiến hành theo quý).

- Kịp thời giải quyết thấu tình, đạt lý các vấn đề phát sinh về chính trị, tư tưởng của đảng viên.

 (Chi ủy chủ trì; tiến hành thường xuyên).

d) Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước. Quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Nhà trường đến toàn thể đảng viên và quần chúng trong Khoa; chỉ đạo Khoa thông qua giảng dạy và các phương thức tuyên truyền khác quán triệt các chủ trương, chính sách tới toàn thể CBVC và HSSV trong trường. Hàng năm Khoa tổ chức Hội thảo khoa học nhằm làm sáng tỏ các nghị quyết của Đảng, thảo luận thống nhất trong việc vận dụng vào giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 (Chi ủy chủ trì; Khoa và các Bộ môn tiến hành thường xuyên).

2. Các giải pháp/biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục
đảng viên và quần chúng:

- Chi bộ chỉ đạo Khoa hàng năm chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu tổ chức sơ kết và xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện đề án công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng giai đoạn 2011-2015. Đến cuối nhiệm kỳ, 2015 tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đề án và tham mưu xây dựng đề án cho giai đoạn tiếp theo.

(Đ/c Trần Trọng Đạo chủ trì, tiến hành hàng năm)

- Khoa xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc bổ sung, hoàn thiện Nhà truyền thống nhằm hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.

(Đ/c Trần Trọng Đạo chủ trì;  triển khai công việc từ  tháng 1 năm 2013)

- Hàng năm, chi bộ tổ chức cho đảng viên và quần chúng trong Khoa đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể: như nâng cao chất lượng giảng dạy; cập nhật kiến thức mới vào bài giảng; nghiêm túc thực hiện “10 điều CBVC trường ĐH Nha Trang không được làm”.

(Đ/c Lê Việt Phương chủ trì, tiến hành hàng năm)

- Khoa tổ chức xây dựng, hoàn thiện mẫu phiếu lấy ý kiến của toàn thể CBVC trong nhà trường về chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường. Tổ chức lấy ý kiến và xử lý kết quả, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của Trường.

(Đ/c Trần Trọng Đạo chủ trì; hoàn thành tháng 6/2013)

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ làm công tác tuyên truyền của Khoa;

(Đ/c Trần Trọng Đạo chủ trì)

- Hàng tháng mỗi CBGD thuộc bộ môn Lý luận chính trị phải có ít nhất một bài tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; gương người tốt, việc tốt.

(Chi ủy chủ trì; Khoa và Trưởng Bộ môn LLCT tổ chức thực hiện hàng tháng)

            - Hàng năm chi bộ xây dựng chương trình hành động phòng chống tội phạm. Chi bộ giáo dục các đảng viên và quần chúng, phấn đấu 100% đảng viên, CBVC của Khoa hiểu và thực hiện, tuyên truyền cho CBVC, HSSV Nhà trường thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Nhà trường; tuyên truyền, vận động người thân và sinh viên không vi phạm pháp luật; trong Khoa không có đảng viên, quần chúng vi phạm pháp luật.

(Đ/c Lê Việt Phương chủ trì, Chi ủy, các đảng viên và quần chúng tiến hành thường xuyên)

- Thường xuyên cập nhật thông tin cho đội ngũ báo cáo viên trong Khoa; nâng cao chất lượng công tác báo cáo thời sự và phổ biến pháp luật cho CBVC và HSSV tại các buổi lễ chào cờ và tuần sinh hoạt công dân.

(Đ/c Trần Trọng Đạo chủ trì, tiến hành thường xuyên)

- Hàng tháng Chi bộ chỉ đạo Công đoàn Khoa lựa chọn các thông tin cần thiết trong tài liệu sinh hoạt tư tưởng của chi bộ để phổ biến, tuyên truyền cho các quần chúng trong Khoa.

(Đ/c Ngô Văn An chủ trì, tiến hành hàng tháng)

 

3. Các giải pháp và biện pháp chỉ đạo công tác chuyên môn

(đ/c Trần Trọng Đạo chủ trì, các Trưởng bộ môn triển khai, mỗi CBGD thực hiện):

- Chi bộ lãnh đạo Khoa tổ chức giảng dạy các học phần theo đúng chương trình, kế hoạch của Trường.  Mỗi học kỳ các bộ môn và khoa tổ chức sơ kết học kỳ, cuối năm học tổ chức Hội nghị CBVC trong Khoa.

- Đầu học kỳ, các CBGD phải biên soạn chương trình giảng dạy học phần chi tiết, cung cấp cho SV và đưa lên trang web của bộ môn.

- Hàng năm có 100% CBGD đăng ký đổi mới hoạt động giảng dạy. Mỗi học kỳ 100% CBGD có giờ giảng phải được bộ môn tổ chức dự giờ và đánh giá chất lượng giờ giảng đúng thực chất.

- Chỉ đạo Khoa và các BM duy trì công tác NCKH: Thành lập nhóm nghiên cứu về chính trị, pháp luật, kinh tế nhằm tạo điều kiện, động viên CBGD viết bài cho Tạp chí khoa học của Trường và Trung ương. Phấn đấu hết nhiệm kỳ, CBGD của Khoa có tối thiểu 5 bài báo được đăng; Mỗi học kỳ các bộ môn tổ chức được ít nhất 1 hội thảo/hội nghị về chuyên môn; mỗi năm Khoa tổ chức ít nhất 1 hội thảo khoa học và hội nghị về phương pháp giảng dạy; động viên đến hết nhiệm kỳ có ít nhất 1 cán bộ đăng ký chủ trì 01 đề tài NCKH cấp Trường và có CBGD tham gia cộng tác viên của các đề tài NCKH các cấp.

- Tạo điều kiện để tất cả CBGD trong Khoa chưa học cao học tham gia học cao học. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% CBGD trong Khoa đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn của GV đại học. 03 CB hoàn thành nhiệm vụ NCS và có thêm 1 đến 2 cán bộ tham gia NCS.

4. Các giải pháp và biện pháp tổ chức xây dựng Đảng.

(đ/c Lê Việt Phương chủ trì, chi ủy, các đảng viên và quần chúng tham gia thực hiện theo kế hoạch)

- Chi bộ duy trình sinh hoạt thường kỳ mỗi tháng 1 lần;

- Hàng tháng chi bộ đều kiểm điểm công tác phát triển đảng; phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng quần chúng; triển khai làm hồ sơ đối với những quần chúng ưu tú, hội đủ điều kiện để đề nghị xét kết nạp đảng.

- Chi bộ phấn đấu xây dựng “đảng viên 5 tốt” gồm: chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước; gương mẫu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nêu cao tinh thần phê và tự phê bình; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác vận động quần chúng và công tác phát triển Đảng.

- Hàng năm cử các quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy tổ chức; cử các đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

- Chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề về việc “đảng viên khoa KHCT gắn việc giảng dạy, tuyên truyền với việc tham gia phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực trong nhà trường”. Phấn đấu mỗi năm mỗi cán bộ, đảng viên trong Khoa phát hiện và trực tiếp bồi dưỡng ít nhất 1 sinh viên hoặc cán bộ trẻ để đề nghị các Chi bộ và lãnh đạo đơn vị và Nhà trường tiếp tục có chính sách bồi dưỡng, động viên, khuyến khích, tuyên dương và xem xét kết nạp đảng. Lấy các nhân tố tích cực để vận động các nhân tố còn thiếu ý thức và có tư tưởng an phận.

- Vận động quần chúng bồi dưỡng để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ viên chức hiện nay trong Khoa đều là đảng viên (không tính số CBVC tuyển mới).

            - Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI bằng việc nghiên cứu phương pháp thực hiện để hàng năm lấy phiếu tín nhiệm đối với từng đồng chí trong Chi ủy và các Trưởng Bộ môn.

            - Hàng năm tổ chức đánh giá, phân loại đảng viên theo đúng quy định của Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian và chất lượng hoàn thành các nhiệm vụ trên.

- Các nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt nhiệm kỳ. hàng tháng có kiểm tra, đánh giá; hàng năm có sơ kết. Kết thúc nhiệm kỳ có đánh giá tổng kết.

2. Trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy và trách nhiệm của mỗi đảng viên.

- Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đảng ủy và đảng viên trong chi bộ trong việc triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động của chi bộ.

- Đảng viên giữ cương vị lãnh đạo Khoa, Bộ môn và lãnh đạo đoàn thể trong Khoa chịu trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của chi bộ vào phương hướng hoạt động trong từng năm học, từng học kỳ. Đánh giá chất lượng công việc gắn với phân loại thi đua của CBVC trong Khoa.

- Tất cả đảng viên trong chi bộ chịu trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của chi bộ vào các nhiệm vụ, việc làm cụ thể hàng ngày của mình. Hàng năm thông qua buổi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW4 khóa XI và đánh giá phân loại đảng viên, chi bộ sẽ kiểm điểm trách nhiệm cụ thể của từng đảng viên.

3 Cam kết của cấp ủy và mỗi đảng viên trước Chi bộ, Đảng ủy về việc
thực hiện Chương trình công tác trên.

- Bí thư chi bộ cam kết chịu trách nhiệm cá nhân trước Đảng ủy và chịu kỷ luật trong trường hợp không tổ chức thực hiện được Chương trình công tác nói trên vì các nguyên nhân chủ quan.

- Chi ủy cam kết chịu trách nhiệm trước Chi bộ và Đảng ủy trong trường hợp không lãnh đạo thực hiện được Chương trình công tác nói trên vì các nguyên nhân chủ quan.

- Toàn thể đảng viên cam kết chịu trách nhiệm cá nhân trước Chi bộ, Đảng ủy và chịu hình thức kỷ luật trong trường hợp không hoàn thành các nhiệm vụ được Chi bộ, Khoa, bộ môn phân công để thực hiện Chương trình công tác nói trên.

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có): Đề nghị Đảng ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho chi ủy các chi bộ mới lần đầu tham gia công tác Đảng.

                                                                                                                      T/M CHI BỘ
                                                                                                                                       Bí thư
                                                                                                                                       (đã ký)
                                                                                                                                 Lê Việt Phương

 

 

 

 


Các tin cùng thể loại
+ HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ
+ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (II)
+ KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
+ NHỮNG MỐC SON CHÓI LỌI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG
+ Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2019
+ V.I LÊNIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG
+ Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Khoa
+ Nghị quyết công tác tháng 11.2013
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý IV - 2013
+ Chương trình hành động Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2013
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Ý nghĩa lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý III/2013
+ Nghị quyết công tác tháng 9/2013 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Chương trình hành động phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2014
+ Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014
+ Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI
+ Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
+ Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
+ Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020
+ Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại
+ Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2017)
+ Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”
+ Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thời kỳ đầu lành lập
+ Đảng bộ trường Đại học Nha Trang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh - một tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - truyền thống văn hóa dân tộc
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc phát triển Đảng trong sinh viên
+ Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
+ Chiến thắng biên giới phía Bắc bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc
+ Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (III)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (I)
+ Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới