Chương trình hành động Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2013 

Trần Thị Hà Trang 6/11/2013 7:42:42 AM

  ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH NHA TRANG              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI ỦY KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

                                *                           

    Số: 02-CTr/CB                                Khánh Hòa, ngày 05  tháng 03  năm 2013

                            

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2013

 

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Chi bộ xây dựng Chương trình hành động phòng, chống tội phạm năm 2013 như sau:

I.                   Mục đích, yêu cầu.

- Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với công tác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của chi bộ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và của toàn thể CBVC và HSSV trong đơn vị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm.

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi có dấu hiệu phạm tội trong chi bộ, đơn vị hoặc ngoài xã hội xâm nhập vào chi bộ, đơn vị nhằm giữ vững ổn định về chính trị, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong đơn vị. Những vụ việc tiêu cực, gây bức xúc dư luận không có điều kiện nẩy sinh tại chi bộ và đơn vị.

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức và HSSV về phòng, chống tội phạm để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và tích cực tham gia công tác này.

II.               Nội dung triển khai.

1- Sự quan tâm lãnh đạo của chi bộ: Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trung tâm của chi bộ và của Khoa.

 (đồng chí Lê Việt Phương chủ trì, tiến hành thường xuyên).

2- Công tác tuyên truyền: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, quốc phòng, phòng chống tội phạm, phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”; chủ quyền quốc gia, nhất là về chủ quyền biển, đảo; gương “Người tốt, việc tốt”; các chủ trương chính sách liên quan đến GD-ĐT; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dung xuyên tạc, lôi kéo, kích động CBVC và HSSV; Sử dụng hợp lý việc tuyên truyền trên trang web của Trường, bảng tin và trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

 (Đồng chí Trần Trọng Đạo chủ trì, tiến hành thường xuyên).

3- Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Chi bộ xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể như: Mỗi CBGD và đảng viên đăng ký thực hiện 2 nhiệm vụ cụ thể như: Thực hành tiết kiệm, bổ sung, cập nhật bài giảng lên thư viện số của Trường. hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ tổ chức cho các đảng viên đọc 2 câu chuyện về tấm gương đọa đức của Bác Hồ.

(Đồng chí Lê Việt Phương, Đồng chí Trần Trọng Đạo, Đồng chí Ngô Văn An tiến hành thường xuyên)

4- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Các cán bộ viên chức trong độ tuổi quy định tích cực tham gia đội tự vệ của Nhà trường. Hàng năm tham gia huấn luyện tự vệ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được Nhà trường điều động.

(Đồng chí Lê Việt Phương chủ trì)

5- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng,…của CBVC, HSSV: Toàn thể CBGV trong quá trình giảng dạy lồng ghép việc tuyên truyền giáo dục HSSV có ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng và bảo vệ Nhà trường; kịp thời phát hiện những diễn biến tư tưởng trong CBVC và HSSV để hàng tháng báo cáo cho Nhà trường kịp thời có các biện pháp xử lý.

(Đông chí Trần Trọng Đạo chủ trì, tiến hành thường xuyên)

6- Phát hiện và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến: Hàng tháng các CBGD thuộc bộ môn Lý luận chính trị có các bài viết tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong CBVC và HSSV đăng trên trang web của Khoa, của Trường và bảng tin.

(Đồng chí Trần Trọng Đạo chủ trì)

7- Việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm: Hàng tháng trong các buổi sinh haotj chi bộ, chi bộ kiểm điểm việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm, kịp thời phát hiện để giáo dục, nhắc nhở những biểu hiện vi phạm (nếu có), không để các vi phạm quy định của Đảng trong đảng viên và tổ chức đảng diễn biến phức tạp.

(Đồng chí Lê Việt Phương chủ trì)

8- Việc thực hiện “10 điều CBVC Trường ĐHNT không được làm” và “7 điều HSSV Trường ĐHNT không được làm”: Hàng tháng trong các cuộc sinh hoạt chi bộ đều tổ chức kiểm điểm việc thực hiện cuộc vận động gắn với việc thực hiện “10 điều CBVC Trường ĐH Nha Trang không được làm”. Chi bộ và Khoa thường xuyên nhắc nhở CBGD trong việc tuyên truyền, nhắc nhở HSSV nghiêm túc thực hiện “Những điều HSSV Trường ĐHNT không được làm”. Hàng tháng Khoa có báo cáo cho Đnagr ủy và Giám hiệu về những biểu hiện vi phạm của CB và HSSV. 

(Đồng chí Trần Trọng Đạo chủ trì, Đ/c Ngô Văn An phối hợp thực hiện)

9- Công tác tự kiểm tra, giám sát việc phòng chống tội phạm tại đơn vị: Chi ủy, Lãnh đạo Khoa, Công đoàn Khoa thường xuyên tiếp xúc với CBVC, đảng viên trong Khoa, HSSV cũng như CBVC và nhân dân trong, ngoài trường để nắm bắt tư tưởng, tiếp nhận các thông tin có liên quan đến đơn vị, từ đó chủ động kiểm tra, giám sát việc phòng chống tội phạm tại đơn vị. Hàng tháng trong các đợt sinh hoạt chi bộ, công đoàn và họp khoa kịp thời nhắc nhở BCVC trong Khoa tự giác tuân thủ pháp luật. Hàng quý tổ chức họp liên tịch đánh giá tình hình tại đơn vị.

(Chi ủy, Q.Trường khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa thực hiện)

III.            Tổ chức thực hiện.

Chương trình hành động được phổ biến đến tất cả đảng viên và quần chúng trong khoa để thực hiện.

  T/M CHI ỦY

       BÍ THƯ

 

 

Lê Việt Phương


Các tin cùng thể loại
+ HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ
+ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (II)
+ KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
+ NHỮNG MỐC SON CHÓI LỌI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG
+ Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2019
+ V.I LÊNIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG
+ Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Khoa
+ Nghị quyết công tác tháng 11.2013
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý IV - 2013
+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Ý nghĩa lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý III/2013
+ Nghị quyết công tác tháng 9/2013 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Chương trình hành động phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2014
+ Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014
+ Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI
+ Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
+ Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
+ Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020
+ Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại
+ Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2017)
+ Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”
+ Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thời kỳ đầu lành lập
+ Đảng bộ trường Đại học Nha Trang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh - một tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - truyền thống văn hóa dân tộc
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc phát triển Đảng trong sinh viên
+ Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
+ Chiến thắng biên giới phía Bắc bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc
+ Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (III)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (I)
+ Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới