Chương trình đào tạo
Minimize

Chương trình đào tạo ngành Luật

1. Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế Khoá 60 ban hành theo Quyết định số 1007/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang (Chi tiết xem tại đây).

 
2. Chương trình đào tạo ngành Luật từ Khoá 61 ban hành theo Quyết định số 1125/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang (Chi tiết xem tại đây).