Enter Title
Minimize

CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA CNTP BAO GỒM

1. Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

2. Bộ môn Công nghệ Chế biến Thủy sản

3. Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch

4. Bộ môn Đảm bảo chất lượng & An toàn Thực phẩm

5. Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Hóa học