Enter Title
Minimize

Bài giảng và các tài liệu tham khảo khác gồm giáo trình, báo cáo khoa học, bài báo khoa học (tiếng Việt và tiếng nước ngoài) là nguồn tư liệu quan trọng cho sinh viên và giảng viên của Khoa CNTP học tập và nghiên cứu. Hiện nay, cán bộ-giảng viên Khoa CNTP đã biên soạn và quản lý khoảng 50 bài giảng các môn học và trên 10 giáo trình chuyên ngành.