Enter Title
Minimize
QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NƯỚC

Hiện nay, Khoa CNTP đang có quan hệ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với:

-          Các trường, viện nghiên cứu thực phẩm - thủy sản;

-          Doanh nghiệp chế biến thực phẩm - thuỷ sản;

-          Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản trên phạm vi cả nước.