Enter Title
Minimize

CÔNG ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

1. Chức năng, nhiệm vụ 

- Cùng với chính quyền động viên, nhắc nhở các CĐV thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nhà trường, Khoa giao phó.

- Vận động CĐV tham gia nhiệt tình đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị do Đảng Ủy, nhà trường, Công đoàn tổ chức, phát động.

- Chăm lo đời sống của CĐV trong Khoa, động viên kịp thời các CĐV có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đau ốm, thai sản, hiếu hỉ.

- Tham gia xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên.  

 2. Một số hoạt động nổi bật 

- Kết hợp với BCN Khoa vận động 100% CĐV tham gia vào đợt vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục. Hầu hết các CĐV đã tham gia tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, xeminar, sinh hoạt học thuật, sinh hoạt ngoại khóa...

- Luôn đi đầu trong các phong trào thể thao, văn nghệ và các phong trào khác do Công Đoàn trường tổ chức.

- Chăm lo chu đáo, động viên kịp thời các CĐV trong Khoa khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

- Đi đầu trong các đợt vận động quyên góp vì người nghèo, quĩ đền ơn đáp nghĩa, trẻ em nghèo hiếu học, ủng hộ đồng bào bị bảo lụt, thiên tai.

- Hàng năm Công Đoàn Khoa đã giới thiệu nhiều CĐV ưu tú xem xét kết nạp Đảng. Có từ 2 - 3 CĐV ưu tú được giới thiệu cho Chi bộ Khoa để xem xét kết nạp Đảng mỗi năm.