Enter Title
Minimize

1. Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản
Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Cẩn, KS. Đỗ Minh Phụng
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp2. Công nghệ chế biến sản phẩm lên men

Tác giả: PGS.PTS. Trần Thị Luyến
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Năm xuất bản: 1998

3. Công nghệ chế biến rong biển
Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Luyến
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Năm xuất bản: 2006

4. Công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống
Tác giả: GS.TS. Trần Thị Luyến
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Năm xuất bản: 2010

5. Công nghệ sản xuất chè, cà phê, cao cao

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Thị Hiền và ThS. Nguyễn Văn Tặng
Nhà xuất bản: Lao Động
Năm xuất bản: 20106. Khoa học-công nghệ surimi và sản phẩm mô phỏng
Tác giả: GS.TS. Trần Thị Luyến và cộng sự
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Năm xuất bản: 20107. Công nghệ sản xuất chitin-chitosan
Tác giả: TS. Trang Sĩ Trung và cộng sự
Nhà xuất bản: KH&KT
Năm xuất bản: 20108. Phụ gia và bao bì thực phẩm
Tác giả: ThS. Bùi Trần Nữ Thanh Việt và cộng sự
Nhà xuất bản: Lao Động
Năm xuất bản: 2010