Enter Title
Minimize

Tính đến cuối tháng 4/2014, đội ngũ CBVC của khoa CNTP gồm 59 người, trong đó có: 02 PGS, 20 TS, 08 NCS, 31 ThS, 2 HVCH và 5 KS/CN. Ngoài ra, khoa CNTP còn có 2 PGS và 3 TS thỉnh giảng đang làm việc tại Ban Giám hiệu và các đơn vị khác trong trường.

•         Tổng số                                               :           58

             (53 CBGD, 04 CBHDTH, 1 TK Khoa)

      •         Phó Giáo sư                                          :          05      

•         Tiến sĩ                                                  :           22

•         Thạc  sĩ                                                :           29

•         Giảng viên chính                                 :           12

•         Đang làm NCS                                    :           08 (04  ngoài nước)

•         Đang học cao học                               :           02 (1 ngoài nước)


 


TRƯỞNG KHOA
  PGS. TS. Vũ Ngọc Bội (Phụ trách chung)

 

 PHÓ TRƯỞNG KHOA
 TS. Mai Thị Tuyết Nga (Phụ trách khoa học, CT đào tạo)

                                                                                                  PHÓ TRƯỞNG KHOA
                                                  PGS.TS Huỳnh Nguyễn Duy Bảo (Phụ trách hợp tác doanh nghiệp, công tác sinh viên)

CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Bộ môn Công nghệ Chế biến Thủy sản
Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch
Bộ môn Đảm bảo chất lượng & An toàn Thực phẩm
Bộ môn Hóa