Enter Title
Minimize

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 Mục tiêu chung

Chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thực phẩm/công nghệ chế biến thủy sản cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.

 Mục tiêu cụ thể

  SV tốt nghiệp chương trình giáo dục đại học công nghệ thực phẩm/công nghệ chế biến thủy sản có các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau:

1.  Hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức rèn luyện sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập, làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể, có ý thức và năng lực học tập suốt đời để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn;

2.  Hiểu và vận dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin, khoa học xã hội - nhân văn, kiến thức cơ sở vào ngành công nghệ thực phẩm/công nghệ chế biến thủy sản;

3.  Tham gia tổ chức quản lý và sản xuất các sản phẩm thực phẩm/thủy sản;

4.  Tham gia thiết kế dây chuyền sản xuất các sản phẩm thực phẩm/thủy sản;

5.  Nghiên cứu, cải tiến qui trình công nghệ sản xuất thực phẩm/thủy sản;

6.  Kiểm tra và kiểm soát chất lượng  thực phẩm/thủy sản;

7.  Tham gia tư vấn, xây dựng, giám sát, thẩm định các hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm/thủy sản (HACCP, ISO 22000:2005, Quản lý chất lượng toàn diện TQM,  …);

8.  Tham gia đào tạo nhân lực về công nghệ thực phẩm/công nghệ chế biến thủy sản;

9.  Trình độ ngoại ngữ: sử dụng ngôn ngữ Anh đạt chuẩn TOEIC 350 điểm hoặc tương đương, ngôn ngữ Pháp: DELF A1 hoặc tương đương, ngôn ngữ Trung: HSK 130 điểm hoặc tương đương.