Enter Title
Minimize

Chi đoàn giáo viên Khoa Công nghệ Thực phẩm là một tổ chức chính trị-xã hội trực thuộc Đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm với lực lượng là các giáo viên trẻ. Tính đến tháng 12 năm 2013, Chi đoàn giáo viên có 31 đồng chí. Sứ mạng của Chi đoàn giáo viên là:

- Phối hợp với BCN Khoa, Công đoàn Khoa và Đoàn Khoa tổ chức các hoạt động về học thuật (seminar, nghiên cứu khoa học,...) và phong trào cho giáo viên trẻ và sinh viên trong Khoa.

- Đề xuất với Chi ủy-Chi bộ, BCN Khoa về phương hướng, kế hoạch phát triển của Chi đoàn.

- Là lực lượng nòng cốt trong đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập.

- Tổ chức và quản lý trang web của Khoa.

- Tổ chức và quản lý Diễn đàn Công nghệ Thực phẩm.

- Tổ chức và điều hành Câu lạc bộ tiếng Anh Khoa CNTP.