Enter Title
Minimize

DANH SÁCH BCH ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2012-2014

Từ 01/2014

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

EMAIL

1

Đỗ Lê Hữu Nam

Bí thư

01628699101

namcongnghe@yahoo.com

2

Nguyễn Đình Thi

Phó BT

01674591532

nguyendinhthi52tp2@gmail.com

3

Phan Thị  Khánh Vinh

Phó BT

0905553437

kvinh2001@yahoo.com

4

Phạm Minh Hoàng

UV BCH

0973733931

hidro_pmhoang@yahoo.com

5

Nguyễn Thị Minh Tùy

UV BCH

0985745303

nguyenvinhtuy@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thùy Đoan

UV BCH

01673866753

thuydoan52cb@gmail.com

7

Đỗ Thị Hà

UV BCH

01674592243

ha52cbtp1.ntu@gmail.com

8

Nguyễn Thị Thanh Trinh

UV BCH

01674511037

thanhtrinhtp2.ntu@gmail.com

9

Nguyễn  Thị Ngọc Trâm

UV BCH

01667073279

ngoctram51tp3@gmail.com

10

Thái Văn Tâm

UV BCH

0983367672

thaitam53cbtp3@gmail.com

11

Nguyễn Hữu Ngọc

UV BCH

01672874541

huungoc54cntp1@gmail.com

12

Lê Thị Thu Thương

UV BCH

01693113396

thuongltt93@gmail.com

13

Lê Minh Cương

UV BCH

0982821639

cuong53tp1@gmail.com

14

Trần Văn Khoa

UV BCH

01673803269

khoatv54tp1@gmail.com

15

Lại Ngọc Đoan Thư

UV BCH

01687542210

doanthu.54tp2@gmail.com


Từ 01/2013-01/2014

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1         

Nguyễn Văn Tặng

Bí thư

0905.228.671

tangnv@ntu.edu.vn

2         

Phan Thị Khánh Vinh

Phó BT

0121. 910.3401

kvinh2001@yahoo.com

3         

Nguyễn Đình Thi

Phó BT

0167.459.1532

nguyendinhthi52tp2@gmail.com

4         

Lê Thị Bích Tuyền

UV BTV

0165.600.3656

secretarysmall.ntu@gmail.com

5         

Lê Thanh Nhân

UV BTV

0165.600.3621

thanhnhan51cntp2.ntu@gmail.com

6         

Phạm Minh Hoàng

UV BCH

0973.733.931

hidro_pmhoang@yahoo.com

7         

Nguyễn Thị Minh Tùy

UV BCH

0985.745.303

nguyenvinhtuy@gmail.com

8         

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

UV BCH

0166.707.3279

ngoctram51tp3@gmail.com

9     

Trần Thị Thùy Đoan

UV BCH

0167.386.6753

thuydoan52cb@gmail.com

10     

Nguyễn Thị Thanh Trinh

UV BCH

0167.451.1037

thanhtrinhtp2.ntu@gmail.com

11     

Đỗ Thị Hà

UV BCH

0167.459.2243

ha52cbtp1.ntu@gmail.com

12    

Thái Văn Tâm

UV BCH

0983.367.672

thaitam53cbtp3@gmail.com

 13 Lê Thị Mỹ Linh   UV BCH  0164.916.1279
lethimylinh54tp2@gmail.com
 14
Nguyễn Hữu Ngọc
 
 UV BCH  0167.287.4541
huungoc54cntp1@gmail.com
 15 Lê Thị Thu Thương
 UV BCH  0169.311.3396
thuongltt93@gmail.com

 


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BCH ĐOÀN KHOA

1. Ban tổ chức

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ

1          

Nguyễn Văn Tặng

Trưởng ban

1. Phụ trách về các vấn đề tổ chức – nhân sự, công tác phát triển Đoàn, phát triển Đảng, công tác phân loại Đoàn viên, công tác kiểm tra, thi đua, khen thưởng, kỉ luật của Đoàn, công tác Đoàn vụ.

2. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chi bộ và BTV Đoàn trường về công tác đoàn của Khoa.

3.  Xây dựng kế hoạch họp và nội dung họp định kỳ của Đoàn Khoa.

4.   Triển khai nghị quyết của Đại hội Đoàn Khoa về công tác tổ chức Đoàn và phát triển Đảng.

5.  Xây dựng kế hoạch hoạt động của Đoàn Khoa cho từng năm học.

6.  Xét khen thưởng, kỷ luật Đoàn Khoa và đề nghị Đoàn cấp trên khen thưởng.

7.  Tiếp nhận đoàn viên khóa mới; hướng dẫn đại hội Chi đoàn.

2          

Nguyễn Đình Thi

Phó ban

3          

Phan Thị Khánh Vinh

UV

4          

Lê Thị Bích Tuyền

UV

5          

Lê Thanh Nhân

UV

6          

Nguyễn Thị Minh Tùy

UV

7          

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

UV


2. Ban hoạt động phong trào

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ

1          

Lê Thanh Nhân

Trưởng ban

1. Lên chương trình hành động cụ thể nghị quyết của đại hội Đoàn Khoa về phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

2. Xây dựng và bổ sung, phát hiện hạt nhân cho đội Văn nghệ và các đội thể dục thể thao; Có kế hoạch tập luyện, tham gia các hoạt động do Khoa, đoàn trường, HSV trường tổ chức.

3. Tổ chức các chương trình văn nghệ, các giải thi đấu theo chương trình hoạt động năm học của Đoàn Khoa;

4. Xây dựng kế hoạch tình nguyện cho từng năm học. Duy trì hoạt động có hiệu quả của ĐTN.

5. Triển khai các hoạt động tình nguyện của Đoàn cấp trên.

2          

Nguyễn Đình Thi

Phó ban

3          

Thái Văn Tâm

UV

4          

Lê Thị Bích Tuyền

UV

5          

Nguyễn Thị Thanh Trinh

UV

6          

Lê Thị Mỹ Linh

UV

7          

Lê Thị Thu Thương

UV

 

3. Ban học tập, NCKH

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ

1          

Nguyễn Văn Tặng

Trưởng ban

1. Lên chương trình hành động cụ thể Nghị quyết ĐH Đoàn Khoa về công tác học tập và NCKH.

2. Xây dựng kế hoạch và duy trì hoạt động của CLB tiếng Anh, Diễn đàn CNTP

3.  Đề xuất đề tài và phương án thực hiện đề tài NCKH cấp trường nhằm thúc đấy phong trào học tập, NCKH và rèn luyện trong đoàn viên thanh niên.

4.  Tổng hợp kết quả đạt được của đoàn viên thanh niên trong phong trào học tập và NCKH, cụ thể đạt giải cao trong NCKH; viết báo, viết bài giảng, viết tham luận khoa học…

5. Chủ động mở rộng các mối quan hệ để tìm kiếm các suất học bổng hỗ trợ đoàn viên, sinh viên; tổ chức các cuộc thi Olympic chuyên ngành.

2          

Phan Thị Khánh Vinh

Phó ban

3          

Phạm Minh Hoàng

UV

4          

Nguyễn Đình Thi

UV

5          

Nguyễn Thị Minh Tùy

UV

6          

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

UV

7          

Trần Thị Thùy Đoan

UV

4. Ban kiểm tra

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ

1          

Nguyễn Thị Minh Tùy

Trưởng ban

1. Xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết của ĐH Đoàn Khoa về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

2. Kiểm tra cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đoàn.

3. Giám sát Uỷ viên Ban Chấp hành, cán bộ đoàn cùng cấp và tổ chức Đoàn cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy định của Đoàn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

4. Kiểm tra công tác Đoàn phí.

2          

Lê Thanh Nhân

Phó ban

3          

Đỗ Thị Hà

UV

4          

Nguyễn Đình Thi

UV

5          

Phạm Minh Hoàng

UV

6          

Trần Thị Thùy Đoan

UV


5. Ban tài chính, hậu cần, thông tin, tuyên truyền

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ

1          

Nguyễn Đình Thi

Trưởng ban

1. Xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền cho từng tháng, năm học.

2. Tiếp nhận, xử lý và có phản hồi về các bài viết đã được nhận.

3. Tổ chức viết, biên tập lại các bài viết phục vụ công tác tuyên truyền trên website.

4. Quản lý quỹ đoàn, có kê khai việc chi tiêu quỹ và báo cáo khi có yêu cầu.

5. Hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của Đoàn Khoa trong khả năng cho phép

6.  Dự trù kinh phí hoạt động để xin quỹ 1% của Khoa

7.  Tìm kiếm các nguồn tài trợ, các hoạt động gây quỹ để thêm kinh phí tổ chức các hoạt động của Đoàn Khoa.

8.  Cập nhật thông tin, giới thiệu về Đoàn Khoa và các hoạt động của Đoàn Khoa trên website của Trường.

2          

Nguyễn Thị Minh Tùy

Phó ban

3          

Phan Thị Khánh Vinh

UV

4          

Đỗ Thị Hà

UV

5          

Nguyễn Hữu Ngọc

UV

6          

Phạm Minh Hoàng

UV

7          

Thái Văn Tâm

UV

8          

Lê Thanh Nhân

UV