Enter Title
Minimize


Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học của khoa CNTP


Nghiên cứu cơ bản:

  1. Vật liệu sinh học biển và ứng dụng trong thủy sản, thực phẩm, y dược, ...
  2. Thu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học từ thực vật, rong tảo biển, … trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và y dược.

Nghiên cứu mũi nhọn:

  1. Chuỗi cung ứng thực phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm
  2. Ứng dụng bức xạ và công nghệ nano trong công nghệ thực phẩm
  3. Ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong chế biến và bảo quản thực phẩm.

Nghiên cứu liên ngành:

  1. Vật liệu sinh học biển và ứng dụng trong thủy sản, thực phẩm, y dược, ...
  2. Thu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học từ thực vật, rong tảo biển, … trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và y dược
  3. Chuỗi cung ứng thực phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm.