Đề cương học phần và Đề cương chi tiết học phần
Minimize
                       - Đề cương học phần (ĐCHP) & đề cương chi tiết học phần (ĐCCTHP):
 

STT

Mã số

Tên học phần

ĐCHP 

ĐCCTHP

HK I/19.20

HK II/19.20

1


QFS351

Phân tích thực phẩm

 Nội dung
60ATTP, 60CBTS, 60TP1,2,
61D.CNTP

2

QFS352

Thực hành phân tích thực phẩm

 Nội dung

60AT, 60CB, 60TP1,2

3

QFS342

Dinh dưỡng học

 Nội dung
61D.CNTP

4


QFS346

Truy xuất nguồn gốc

Nội dung
58TP1
58QLTS
58STH
58TP3

5 QFS355 Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
 Nội dung


6  QFS356 Phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm Nội dung  
 7 QFS357  Thực hành phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm  Nội dung  
 8 QFS230  Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm  Nội dung   59C.CNTP
 9 FOT362   Đánh giá cảm quan thực phẩm Nội dung   
10   QFS345  Đánh giá nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm  Nội dung  
 11
QFS332/344 
 Vệ sinh, an toàn thực phẩm Nội dung 58TP3
59STH
 
58TP1
58TP2
59CNCB
 
 12 POT332   Quản lý chất lượng sản phẩm sau thu hoạch Nội dung   
13  SPT386   Đánh giá nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm
Nội dung    58TP
 14  QFS363  Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm  Nội dung 59CB 60AT, 60CB, 60TP1,2 
 15 QFS358   Quản lý chất lượng và luật thực phẩm  Nội dung 58TP1,2 
58TP3
 
 16  QFS348  Đánh giá nguy cơ trong xử lý bảo quản sản phẩm sau thu hoạch
 Nội dung  58STH  
 17 FT613   Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm  Nội dung CHVLIR
2019
 

18  QFS503  Quản lý an toàn thực phẩm  Nội dung   CNTP2018 
19 QFS502   QLVS&ATTP đối nghề cá Nội dung   CHQLTS2019 
20  QFS361  An toàn thực phẩm Nội dung     59ATTP