Enter Title
Minimize
Trong nước:


1. TS. Nguyễn Thuần Anh.

Nguyễn Thuần Anh, 2011. Đánh giá phơi nhiễm thuốc trừ sâu lindan do tiêu thụ nhuyễn thể ở khu vực ven biển Việt Nam. Kỷ yếu “Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông lâm TPHCM lần 8”. 29.12.2011.

Nguyễn Thuần Anh, 2012. Hàm lượng cadimi trong nhuyễn thể ở Nha Trang. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ III, Đại học Nông lâm Huế, 24-25/3/2012.230-235

Nguyễn Thuần Anh. 2011, Đánh giá nguy cơ của paralytic shellfish poisoning (PSP) trong tiêu thụ nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở khu vực ven biển Việt nam. Kỷ yếu hội thảo “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. 20/7/2011 tại TP Tam Kỳ- Quảng Nam.

2. ThS. Trần Thị Mỹ Hạnh.

Trần Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Đèo, Phát triển phương pháp chỉ số chất lượng (QIM) cho cá chẽm Châu Á (Lates calcarifer) fillet và áp dụng trong nghiên cứu thời hạn sử dụng. Kỷ yếu “Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông lâm TPHCM lần 8”. 29/12/2011.

Trần Thị Mỹ Hạnh
, Nguyễn Thị Nga, Chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng từ hải sâm khai thác và nuôi ở tỉnh Khánh Hòa. Kỷ yếu “Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông lâm TPHCM lần 8”. 29/12/2011.

Trần Thị Mỹ Hạnh
, Lê Thị Tưởng, Nguyễn Trọng Bách, Đổi mới công tác hướng dẫn sinh viên thực tập giáo trình theo đào tạo tín chỉ”. Kỷ yếu Hội nghị "Đổi mới phưng pháp giảng dạy từ học chế nên chế sang học chế tín chỉ.

Nước ngoài:


1. TS. Nguyễn Thuần Anh.
Thuan Anh Nguyen, Alain-Claude Roudot, Dominique Parent Massin. Risk assessment to Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) due to the bivalves consumption of the populayion in Nha Trang city, Vietnam. Proceedings of the 9th International Conference on Molluscan Shellfish Safety, Sydney, Australia. 17-22/3/2013,

Thuan Anh Nguyen
, Alain-Claude Roudot, Dominique Parent Massin, 2012. Heavy metal contents in shellfish and risk assessment for the population in Nha trang city, Vietnam. Proceedings of the 7th international workshop on “An appropriate system for high quality and safe seafood production in the Aia pacific region, Bangkok, Thailand, 8-12 October, 2012. 75-91.

Nguyễn
Thuần Anh, 2011. Shellfish consumption and contamination by heavy metals in Nha Trang city, Vietnam. Proceedings of the Food Science & Technology (MEKONGFOOD 2), 9-12.11.2011.

Nguyen Thuan Anh
, Tran Thi Luyen, Carpentier François-Gilles, Roudot Alain-Claude, Parent Massin Dominique. 2010. Survey of shellfish consumption in south coastal Vietnam (Nha trang). Proceedings of the 7th international conference on Molluscan Shellfish Safety, Nante, France, 14th-19th June, 2009.

Nguyen Thuan Anh
, Tran Thi Luyen, Carpentier François-Gilles, Roudot Alain-Claude, Parent Massin Dominique. 2010. Shellfish consumption and contamination by heavy metals in south coastal Vietnam (Nha trang). Presented at the ICTXII meeting in Barcelona, Spain, July 19–23, 2010.

2. ThS. Trần Thị Mỹ Hạnh.

Tran Thi My Hanh
, Nguyen Thi Nga, Nguyen Van Dong, Standard construction material for sea cucumber processing of value added products from the sea cucumber. Presented at the first conference on aquatic food product science and technology in Nha trang city, Vietnam, September 23-24, 2010.

Tran Thi My Hanh
, Kolbrún Sveinsdóttir, Emilía Martinsdóttir, Development of Quality Index Method (QIM) scheme for Arctic charr (Salvelinus alpinus) fillets and application in shelf life study simulating sea and air transport. Proceedings of the Food Science & Technology(MEKONGFOOD 2),  9 - 12/11/2011.

3. ThS. Trần Thị Bích Thủy.

Tran Thi Bich Thuy (2011),
Effects of starch damage of rice on starch molecular structure, Robert G. Gilbert, and Jovin Hasjim, Hội thảo ĐH Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12, 2011.

Tran Thi Bich Thuy (2013),
Bảo quản phế liệu cá bằng phương pháp ủ chua và thử nghiệm chiết rút enzyme từ sản phẩm ủ xi lô, Tran Thi Bich Thuy, Hội thảo quốc tế về tận dụng phế liệu, Đại học Nha Trang, Khánh Hòa, tháng 12 năm 2013.