Chi tiết thông báo
Minimize

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ HỖ TRỢ SINH VIÊN KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH COVID-19 ( tiếp theo)
7/3/2020 3:18:48 PM

Phòng CTCTSV- Đại học Nha Trang, đã hoàn tất thu nhận, phân loại hồ sơ hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Theo phản ánh của một số sinh viên: các em không có thông tin về vấn đề hỗ trợ trên, dẫn đến không chuẩn bị kịp hồ sơ để xét đợt 1. Theo kết luận tại Hội nghị giao ban CTSV tháng 6/2020, để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, tiếp tục triển khai để sinh viên nộp hồ sơ hỗ trợ đợt 2 (dự kiến xét duyệt trước ngày 30/7/2020).
Thời gian nộp hồ sơ xin hỗ trợ đợt 2: trước ngày 12/7/2020 (đối tượng, thủ tục, hồ sơ như đợt 1 theo đường link kèm theo:  http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/ViewTin.aspx?idcd=113&idnews=10460)
Trân trọng.