Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo hội thảo cấp Khoa 06.07.2020
7/4/2020 3:30:39 PM

Hội thảo được tổ chức tại phòng C2, khu Viện KH& CN Khai thác TS từ 7:30 sáng 06/7/2020.
Trân trọng kính mời giảng viên và sinh viên tham dự.