Đổi mới PPGD và đánh giá
Minimize

Đổi mới giảng dạy và đánh giá

* Nội dung đăng ký đổi mới công tác giảng dạy năm học 2011-2012 của Bộ môn CNTP    

* Nội dung đăng ký đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2011-2012 của 3 GV Bộ môn CNTP    

1. TS.GVC. Vũ Duy Đô  

2. TS.GVC. Mai Thị Tuyết Nga   

3. ThS.GV. Thái Văn Đức