Các Website liên kết
Minimize


  
Tin truyền hình:
Minimize


Chào mừng Cách mạng tháng 8
và Quốc khánh 02/09
  
Nhân sự Bộ Môn Thực Hành Tiếng
Minimize

NHÂN SỰ BỘ MÔN THỰC HÀNH TIẾNG

                                                                                  
        1. TS. Trần Thị Minh Khánh                                                          2. ThS. Lê Hoàng Duy Thuần
   
    Chức vụ: Trưởng bộ môn THT                                                          Chức vụ: Phó trưởng khoa Ngoại ngữ
        Chức danh: Giảng viên                                                                      Chức danh: Giảng viên
        Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng                                           Chuyên ngành: Tiếng Anh
        SĐT: 0905 140 245                                                                            SĐT: 0909 489 204
        Email: khanhttm@ntu.edu.vn                                                            Email: thuanlhd@ntu.edu.vn


                                                                                         
        3. TS. Nguyễn Duy Sự                                                                      4. ThS. Nguyễn Phương Lan
        Chức vụ: -                                                                                          Chức vụ: Ủy viên BCH Công đoàn Khoa
        Chức danh: Giảng viên                                                                      Chức danh: Giảng viên
        Chuyên ngành: Khoa học giáo dục                                                    Chuyên ngành: Ngôn ngữ và văn học
        SĐT: 0914 064 484                                                                          SĐT: 0983 729 979
        Email: sund@ntu.edu.vn                                                                    Email: lannp@ntu.edu.vn


                                                                                  
        5. ThS. Ngô Quỳnh Hoa                                                                     6. ThS. Nguyễn Trọng Lý
        Chức danh: Giảng viên                                                                     Chức danh: Giảng viên
        Chuyên ngành: Tiếng Anh                                                                Chuyên ngành: CNTT & TT trong GD
        SĐT: 0983 791306                                                                            SĐT: 0776 793 840
        Email: hoanq@ntu.edu.vn                                                                Email: lynt@ntu.edu.vn


                                                                               
        7. ThS. Phan Minh Đức                                                              8. ThS. Phạm Thị Minh Châu
        Chức vụ: Giám đốc TTNN                                                               Chức vụ: -
        Chức danh: Giảng viên chính                                                           Chức danh: Giảng viên
        Chuyên ngành: Tiếng Nga                                                                Chuyên ngành: Giáo dục Hán ngữ quốc tế
        SĐT: 0917 694 779                                                                           SĐT: 0905 840 409
        Email: ducpm@ntu.edu.vn                                                               Email: chauptm@ntu.edu.vn


                                                                                   
        9. ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh                                                             10. ThS. Trần Thị Cúc
        Chức danh: Giảng viên                                                                      Chức danh: Giảng viên
        Chuyên ngành: Lý luận & PP giảng dạy Tiếng Anh                         Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh
        SĐT: 0903 544 668                                                                            SĐT: 0988426 791
        Email: oanhbtn@ntu.edu.vn                                                              Email:cuctt@ntu.edu.vn


                                                                                   
        11. ThS. Nguyễn Phan Quỳnh Thư                                                12. ThS. Lê Thị Thu Nga
        Chức vụ: Bí thư Đoàn khoa                                                               Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn khoa
        Chức danh: Giảng viên                                                                      Chức danh: Giảng viên
        Chuyên ngành: Lý luận & PP giảng dạy Tiếng Anh                         Chuyên ngành: Lý luận & PPGD TA
        SĐT: 0978 204 208                                                                            SĐT: 0975 794 427
        Email: thunpq@ntu.edu.vn                                                                Email:lenga@ntu.edu.vn


                                                                                    
        13. ThS. Trần Thị Thu Trang                                                          14. ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương
        Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Ngoại ngữ                       Chức vụ: Tổ trưởng tổ công đoàn BM THT
        Chức danh: Giảng viên chính                                                            Chức danh: Giảng viên
        Chuyên ngành: Lý luận và PPGD TA                                                Chuyên ngành: Ngôn ngữ và văn học TQ
        SĐT: 0983 510739                                                                             SĐT: 0338882216
        Email: trangttt@ntu.edu.vn                                                               Email: phuongntd@ntu.edu.vn


                                                                                                                     
15. CN. Đặng Hoàng Thi                                                                 16. CN. Nguyễn Khánh Linh
        Chức danh: Giảng viên tập sự                                                            Chức danh: Giảng viên tập sự
        Chuyên ngành: Tiếng Anh                                                                 Chuyên ngành: Tiếng Nhật
        SĐT: 0354335238                                                                              SĐT: 0842952646
        Email: thidh@ntu.edu.vn                                                                   Email: linhnk@ntu.edu.vn
           
17. CN. Đỗ Vũ Hoàng Tâm
Chức danh: Giảng viên tập sự
Chuyên ngành: Tiếng Anh
SĐT: 0763633788
Email: tamdvh@ntu.edu.vn