DANH SÁCH CÁC CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC
Minimize

CÁC CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ (2018-2019)

STT

CHI ĐOÀN

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Chi đoàn 58.NNA-1

Đoàn khoa Ngoại ngữ

2

Chi đoàn 58.NNA-2

Đoàn khoa Ngoại ngữ

3

Chi đoàn 58.NNA-3

Đoàn khoa Ngoại ngữ

4

Chi đoàn 58.NNA-4

Đoàn khoa Ngoại ngữ

5

Chi đoàn 59.NNA-1

Đoàn khoa Ngoại ngữ

6

Chi đoàn 59.NNA-2

Đoàn khoa Ngoại ngữ

7

Chi đoàn 58.NNA-3

Đoàn khoa Ngoại ngữ

8

Chi đoàn 59.NNA-4

Đoàn khoa Ngoại ngữ

9

Chi đoàn 60.NNA-1

Đoàn khoa Ngoại ngữ

10

Chi đoàn 60.NNA-2

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

11

Chi đoàn 60.NNA-3

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

12

Chi đoàn 60.NNA-4

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

13

Chi đoàn 60.NNA-5

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

14

Chi đoàn 60.NNA-6

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

15

Chi đoàn 60.NNA-7

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

16

Chi đoàn 60.NNA-8

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

17

Chi đoàn 60.NNA-9

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

18

Chi đoàn 60.NNA-10

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

19

Chi đoàn 60C.TADL-1

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

20

Chi đoàn 60C.TADL-2

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

21

Chi đoàn 60C.TADL-3

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

 23  Chi đoàn 61.NNA1

Đoàn Khoa Ngoại ngữ  
 24

 Chi đoàn 61.NNA2 Đoàn Khoa Ngoại ngữ  
 25  Chi đoàn 61.NNA3

Đoàn Khoa Ngoại ngữ  
 26  Chi đoàn 61.NNA4 Đoàn Khoa Ngoại ngữ

 
 27  Chi đoàn 61.NNA5 Đoàn Khoa Ngoại ngữ 

 
 28  Chi đoàn 61.NNA6 Đoàn Khoa Ngoại ngữ 

 
 29  Chi đoàn 61.NNA7 Đoàn Khoa Ngoại ngữ

 
30

 Chi đoàn 61.TADL Đoàn Khoa Ngoại ngữ   

31

Chi đoàn giáo viên

Đoàn khoa Ngoại ngữ