Enter Title
Minimize
  
Text/HTML
Minimize

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN

STT

TÊN HP

GIÁO TRÌNH

GHI CHÚ

1

Tiếng Anh A2.1

LIFE A1-A2

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Tiếng Anh A2.2

LIFE A1-A2

ĐCHP

ĐCCTHP

3

Tiếng Anh B1.1

LIFE A2-B1

ĐCHP

ĐCCTHP

4

Tiếng Anh B1. 2

LIFE A2-B1

ĐCHP

ĐCCTHP


CÁC WEBSITE HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC GT LIFE

STT

TÊN TRANG WEB

LINK

GHI CHÚ

1

Trang web làm bài tập online

Link 1

(myELT)

2

Trang web tài liệu hỗ trợ dạy và học giáo trình Life

Link 2

NGL Life

3