Giới thiệu
Minimize

Công tác công Đoàn Khoa Ngoại ngữ

I. Công tác công đoàn

1. Công tác tổ chức và nhân sự

Công đoàn Khoa Ngoại ngữ gồm 2 tổ CĐ trực thuộc: Tổ CĐ BM Thực hành tiếng (16), Tổ CĐ BM Biên phiên dịch (14), tổng cộng 30 CĐV. 

2. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng

Trong thời gian qua, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt những chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các thành viên công đoàn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập, sinh hoạt chính trị do Nhà trường, Công đoàn Trường tổ chức như:

-   Tham gia tìm hiểu “55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển” (10/2016)

-   Tham dự học Nghị quyết Hội nghị lần 4 (khóa XII) (01/2017)

-   Cử 1 CB học lớp lý luận cao cấp chính trị cao cấp do học viện chính trị Khu vực 3 Đà nẵng tổ chức

   3. Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua trong CBCC và người lao động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Trong năm học qua, Công đoàn đã phối hợp với Chi bộ, chính quyền, Ban Nữ Công, Đoàn TN làm tốt công tác động viên công đoàn viên tham gia tích cực hoạt động phong trào thi đua trong Nhà trường:

-   100% đoàn viên CĐ đăng ký tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

-
4.      Công tác chuyên môn:

-    100% giảng viên có giờ chuẩn giảng dạy đều dạy vượt định mức.

-    Giảng viên khoa Ngoại ngữ có 3 báo cáo tại hội thảo quốc tế ở Campuchia.

-     Đầu mỗi học kỳ tổ chức Họp nhóm các giảng viên dạy chung học phần nhằm thống nhất nội dung, PP giảng dạy, kiểm tra đánh giá và tài liệu tham khảo.

-     Xây dựng chương trình Ngôn ngữ Anh mới cho khóa 61 trở đi.

-     Xây dựng và cập nhật bộ đề kiểm tra, thi cho các học phần  A2, B1 cho sinh viên hệ không chuyên ngữ.

-     Tổ chức các chuyến tham quan học tập thực tế cho sinh viên đến doanh nghiệp để tăng cường sự hiểu biết về thực tiễn.

-     Hướng dẫn thực tập và chấm báo cáo thực tập của sv năm thứ 4.

-     Ra đề thi, coi thi, chấm thi HK và thi tốt nghiệp chính qui và bằng 2 nghiêm túc.

-     Triển khai giảng dạy các lớp tiếng Nhật, Trung, Nga, Hàn và Pháp.

-     Tham gia thẩm định chương trình TA chuyên ngành.

-     Duy trì hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để cho sinh viên thực tập và tham khảo ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp và các cơ sở thực tập phục vụ hoàn thiện chương trình đào tạo của khoa.

-     Ký kết hợp tác mới với các tổ chức quốc tế tạo điều kiện cho sinh được học tập và thực tập: Tổ chức sơ cấp cứu của Úc,Hiệp hội đào tạo tiếng Nhật.

-      Tham gia tư vấn tuyển sinh với nhà trường.

-      Tổ chức các chuyến tham quan cho sinh viên, giảng viên nhằm quảng bá cho Khoa.

-      Thường xuyên cập nhật thông tin trên trang Web của BM và Khoa.

5. Tổ chức thực hiện chức năng chăm lo ổn định và cải thiện đời sống cán bộ công đoàn viên 

Trong năm học qua, CĐ đã phối hợp với chính quyền và Ban Nữ Công tổ chức thực hiện tốt chức năng chăm lo ổn định và cải thiện đời sống cán bộ CĐV và công tác từ thiện:

-    Tổ chức họp mặt gia đình giáo viên và cựu giảng viên nhân ngày 20-11

-    Tặng quà và tổ chức thăm hỏi gia đình giáo viên nhân dịp Tết Nguyên Đáng và ngày đầu năm mới.

-    Phối hợp với đoàn thanh niên để tổ chức hoạt động vui chơi 1-6 cho con em CB trong khoa.

-    Tổ chức 1 chuyến tham quan cho toàn thể CBVC khoa.

-    BCH CĐ phối hợp với BCN Khoa kịp thời thăm viếng hiếu hỷ các CB trong Khoa và Trường khi có tin vui hay buồn hoặc ốm đau bệnh tật.

6. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

  BCH Công đoàn đơn vị và toàn thể CĐV luôn quan tâm sâu sắc việc xây dựng tổ công đoàn vững mạnh:

-    Tổ chức và triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ thị của công đoàn cấp trên, quán triệt và báo cáo định kỳ các hoạt động của công đoàn theo hướng dẫn.

-    Luôn động viên CĐV tinh thần đoàn kết, tham gia tích cực và đóng góp các phong trào hoạt động của công đoàn Trường tổ chức.

-    Tham gia công tác xây dựng Đảng và chính quyền của đơn vị (góp ý kiến định kỳ cho chi bộ và đảng viên, giới thiệu quần chúng đủ tiêu chuẩn tham dự bồi dưỡng kết nạp đảng, đánh giá cán bộ lãnh đạo), giới thiệu CĐV tích cực vào Đảng.

Nhìn chung toàn bộ các nội dung hoạt động của công đoàn cấp trên đều được CĐ Khoa Ngoại ngữ tổ chức triển khai toàn diện và đầy đủ; nhiều nội dung đã được đầu tư thỏa đáng để đạt hiệu quả. CĐ luôn cố gắng phối hợp với chính quyền bàn bạc, triển khai thực hiện công tác đảm bảo sự công bằng và hiệu quả. Hầu hết các CĐV đều là những nhân tố tích cực, xung kích trong mọi công tác của chính quyền và đoàn thể.


II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 

Những nhiệm vụ trọng tâm mà công đoàn sẽ phối hợp với chính quyền và các đoàn thể trong đơn vị tham gia, tổ chức, triển khai thực hiện trong năm học 2017–2018:

1.       Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính kỷ cương, tình đoàn kết trong đơn vị, tổ chức tốt các hoạt động hướng về các ngày lễ lớn trong năm.

2.       100% CĐV tham gia tốt phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

3.       Tham gia, tổ chức hiệu quả, động viên kịp thời công đoàn viên tham gia tích cực và toàn diện các hoạt động xây dựng đơn vị và Nhà trường:

-         Kết hợp với Chi bộ và chính quyền tổ chức cho CĐV tham gia góp ý kiến các văn bản quy định về chế độ và tiêu chí thi đua hàng năm của nhà Trường.

-         Phối hợp với chi bộ, chính quyền, đoàn TN trong đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CBVC, đảm bảo sự công bằng trong phân công nhiệm vụ, bố trí giờ giảng, phân phối quyền lợi vật chất của CĐV trong đơn vị.

4.       Thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Theo dõi, giúp đỡ và giới thiệu CĐV tích cực với Chi bộ để phát triển Đảng.

5.       Động viên, nhắc nhở CĐV tăng cường nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ.