DANH SÁCH NHÂN SỰ BỘ MÔN BIÊN-PHIÊN DỊCH
Minimize

             

1. TS. Hoàng Công Bình 2. TS. Võ Nguyễn Hồng Lam
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Biên-Phiên dịch Chức vụ: Trưởng Khoa Ngoại ngữ
Chức danh: Giảng viên chính Chức danh: Giảng viên
CN: Ngôn ngữ học CN: Giáo dục Ngôn ngữ Anh
Quá trình công tác: từ 10/1996 Quá trình công tác: từ 09/1997
Email: binhhc@ntu.edu.vn  Email: lamvnh@ntu.edu.vn
3. ThS. Nguyễn Hoàng Hồ  4. ThS. Đặng Kiều Diệp
Chức danh: Giảng viên chính  Chức danh: Giảng viên
CN: Tiếng Anh CN: Lý luận và PPGD Tiếng Anh
Quá trình công tác: từ 12/1989  Quá trình công tác: từ 10/1998
Email: honh@ntu.edu.vn  Email: diepdk@ntu.edu.vn
5. ThS. Phạm Thị Hải Trang  6. ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh
Chức danh: Giảng viên  Chức danh: Giảng viên
CN: Tiếng Anh CN: Lý luận và PPGD Tiếng Anh
Quá trình công tác: từ 02/2002  Quá trình công tác: từ 09/2004
Email: trangpth@ntu.edu.vn  Email: quynhttt@ntu.edu.vn
7. ThS. Phạm Thị Kim Uyên  8. ThS. Lê Cao Hoàng Hà
Chức danh: Giảng viên  Chức danh: Giảng viên
CN: Tiếng Anh CN: Lý luận và PPGD Tiếng Anh
Quá trình công tác: từ 11/2005  Quá trình công tác: từ 06/2007
Email: uyenptk@ntu.edu.vn  Email: halch@ntu.edu.vn
9. ThS. Hồ Yến Nhi  10. ThS. Bùi Vân Anh
Chức danh: Giảng viên  Chức danh: Giảng viên
CN: Ngôn ngữ học ứng dụng CN: Ngôn ngữ Anh
Quá trình công tác: từ 04/2015  Quá trình công tác: từ 09/2015
Email: nhihy@ntu.edu.vn  Email: anhbv@ntu.edu.vn
11. ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý  12. Võ Hoàng Như Nhu
Chức danh: Giảng viên  Chức vụ: giảng viên tập sự 
CN: Ngôn ngữ Anh  CN: Ngôn ngữ Anh
Quá trình công tác: từ 11/2015  Quá trình công tác: từ 11/2018
Email: thienly@ntu.edu.vn  Email: nhuvhn@ntu.edu.vn13. ThS. Trần Thị Bích Thảo
Chức danh: Thư kí giáo vụ Khoa 
CN: 
Quá trình công tác: từ 11/2019
Email: thaottb@ntu.edu.vnGIÁO VIÊN KIÊM NHIỆM

        
1. TS. Nguyễn Thị Ngân

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hợp tác đối ngoại
Chức danh: Giảng viên
CN: Ngôn ngữ học
Quá trình công tác: từ 06/2002
Email: ngannt@ntu.edu.vn
CỰU GIÁO VIÊN BỘ MÔN
1. ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng
Chức danh: Giảng viên chính
Quá trình công tác: từ 12/1986
Email: hongnt@ntu.edu.vn

2. ThS. Nguyễn Thị Kiệp
Chức danh: Giảng viên chính
Quá trình công tác: 09/1991 - 10/2012
Email: nthikiep@yahoo.com

3.ThS. Cao Thị Minh Hậu
Chức danh: Giảng viên chính
Quá trình công tác: 09/1990 - 09/2013
Email: caominhhau@gmail.com