Websites bổ trợ học tiếng Anh
Minimize

  
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Minimize

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN & CHI TIẾT HỌC PHẦN 
HỌC KỲ 2 - 2019-2020

I.    CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

STT

TÊN HP

GV PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

CÁC HỌC PHẦN NGHE

1

Nghe 2

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

Bùi Vân Anh

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Nghe 4

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

Trần Thị Cúc

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN NÓI

3

Nói 2

Lê Hoàng Duy Thuần

Trần Thị Minh Khánh

Trần Thị Cúc

Lê Thị Thu Nga

ĐCHP

ĐCCTHP

4

Nói 4

Lê Hoàng Duy Thuần

Trần Thị Cúc

Lê Thị Thu Nga
Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN ĐỌC

5

Đọc 2

Nguyễn Trọng Lý

Trần Thị Minh Khánh

Phạm Thị Kim Uyên

ĐCHP

ĐCCTHP

6

Đọc 4

Nguyễn Trọng Lý

Trần Thị Minh Khánh

Lê Hoàng Duy Thuần

Nguyễn Hoàng Hồ

Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN VIẾT

7

Viết 2

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Trần Thị Cúc

Nguyễn Thị Thiên Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

8

Viết 4

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Trần Thị Cúc

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN KHÁC

9

Ngữ pháp 2

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

ĐCHP

ĐCCTHP

10

Từ vựng

Nguyễn Trọng Lý
Nguyễn Phan Quỳnh Thư

Lê Thị Thu Nga

Trần Thị Thu Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

11

Ngữ âm thực hành 2

Bùi Thị Ngọc Oanh

Ngô Quỳnh Hoa

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG PHÁP

12

Tiếng Pháp A2.1

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

13

Tiếng Pháp 2

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

14

Tiếng Pháp 4

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG

15

Tiếng Trung A1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

16

Tiếng Trung A2.1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

17

Tiếng Trung A2.2

Phạm Thị Minh Châu

ĐCHP

ĐCCTHP

18

Tiếng Trung B1.1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

19

Tiếng Trung B1.2

Phạm Thị Minh Châu

ĐCHP

ĐCCTHP

20

Tiếng Trung 2

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

21

Tiếng Trung 4

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG NHẬT

22

Tiếng Nhật A1

Kobayashi Yuko

ĐCHP

ĐCCTHP

23

Tiếng Nhật 1

Kobayashi Yuko

ĐCHP

ĐCCTHP

24

Tiếng Nhật 2

Kobayashi Yuko

ĐCHP

ĐCCTHP

25

Tiếng Nhật 3

Kobayashi Yuko

ĐCHP

ĐCCTHP

26

Tiếng Nhật 4

Kobayashi Yuko

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG NGA

27

Tiếng Nga 2

Phan Minh Đức

ĐCHP

ĐCCTHP

II.     CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

STT

TÊN HP

GV PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

CÁC HỌC PHẦN NGHE

1

Thực hành nghe 2

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN NÓI

2

Thực hành nói 2

Lê Thị Thu Nga

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN ĐỌC

3

Thực hành đọc 2

Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN VIẾT

4

Thực hành viết 2

Bùi Thị Ngọc Oanh

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN KHÁC

5

Ngữ pháp thực hành 2

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

ĐCHP

ĐCCTHP


--------------------


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN & CHI TIẾT HỌC PHẦN 
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2019-2020

I.    CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

STT

TÊN HP

GV PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

CÁC HỌC PHẦN NGHE

1

Nghe 1

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Nghe 3

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

Bùi Vân Anh

ĐCHP

ĐCCTHP

3

Nghe 5

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN NÓI

4

Nói 1

Lê Hoàng Duy Thuần

Trần Thị Minh Khánh

Trần Thị Cúc

Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

5

Nói 3

Lê Hoàng Duy Thuần

Trần Thị Minh Khánh

Trần Thị Cúc

Đặng Kiều Diệp

Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

6

Giao tiếp trước công chúng

Trần Thị Minh Khánh

Võ Nguyễn Hồng Lam

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN ĐỌC

7

Đọc 1

Nguyễn Trọng Lý

Trần Thị Minh Khánh

Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

8

Đọc 3

Nguyễn Trọng Lý

Trần Thị Minh Khánh

ĐCHP

ĐCCTHP

9

Đọc Nâng cao

Nguyễn Trọng Lý

Trần Thị Minh Khánh

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN VIẾT

10

Viết 1

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Trần Thị Cúc

ĐCHP

ĐCCTHP

11

Viết 3

Nguyễn Phương Lan

Trần Thị Cúc

ĐCHP

ĐCCTHP

12

Viết 5

Nguyễn Phương Lan

Trần Thị Cúc

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN KHÁC

13

Ngữ pháp 1

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

Trần Thị Thu Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

14

Ngữ âm thực hành 1

Trần Thị Minh Khánh

Ngô Quỳnh Hoa

Bùi Thị Ngọc Oanh

ĐCHP

ĐCCTHP

15

Ngoại khóa Tiếng Anh

Lê Hoàng Duy Thuần

Ngô Quỳnh Hoa

Nguyễn Trọng Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG PHÁP

16

Tiếng Pháp A1

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

17

Tiếng Pháp 1

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

18

Tiếng Pháp 3

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

19

Tiếng Pháp 4

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG

20

Tiếng Trung A1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

21

Tiếng Trung A2.1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

22

Tiếng Trung A2.2

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

23

Tiếng Trung B1.1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

24

Tiếng Trung 1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

25

Tiếng Trung 3

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

26

Tiếng Trung 4

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG NGA

27

Tiếng Nga A1

Phan Minh Đức

ĐCHP

ĐCCTHP

28

Tiếng Nga 1

Phan Minh Đức

ĐCHP

ĐCCTHP

29

Tiếng Nga 3

Phan Minh Đức

ĐCHP

ĐCCTHP

30

Tiếng Nga 4

Phan Minh Đức

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG NHẬT

31

Tiếng Nhật A1

Kobayashi Yuko

ĐCHP

ĐCCTHP

32

Tiếng Nhật 1

Kobayashi Yuko

ĐCHP

ĐCCTHP

33

Tiếng Nhật 2

Kobayashi Yuko

ĐCHP

ĐCCTHP

34

Tiếng Nhật 3

Kobayashi Yuko

ĐCHP

ĐCCTHP

35

Tiếng Nhật 4

Kobayashi Yuko

ĐCHP

ĐCCTHP


II.     CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

STT

TÊN HP

GV PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

CÁC HỌC PHẦN NGHE

1

Thực hành nghe 1

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Thực hành nghe 3

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

Bùi Vân Anh

ĐCHP ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN NÓI

3

Thực hành nói 1

Trần Thị Cúc

ĐCHP

ĐCCTHP

4

Thực hành nói 3

Trần Thị Cúc

Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN ĐỌC

5

Thực hành đọc 1

Nguyễn Trọng Lý
Trần Thị Minh Khánh

ĐCHP

ĐCCTHP

6

Thực hành đọc 3

Nguyễn Trọng Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN VIẾT

7

Thực hành viết 1

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Trần Thị Cúc

ĐCHP

ĐCCTHP

8

Thực hành viết 3

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Nguyễn Thị Thiên Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN KHÁC

9

Ngữ âm thực hành 1

Trần Thị Minh Khánh

Ngô Quỳnh Hoa

Bùi Thị Ngọc Oanh

ĐCHP

ĐCCTHP

10

Từ vựng thực hành

Nguyễn Trọng Lý

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

Lê Thị Thu Nga

ĐCHP

ĐCCTHP

11

Ngữ pháp thực hành 1

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Trần Thị Thu Trang

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

ĐCHP

ĐCCTHP--------------------------------------------

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN & CHI TIẾT HỌC PHẦN 
HỌC KỲ 2 - 2018-2019

I.    CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

STT

TÊN HP

GV PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

CÁC HỌC PHẦN NGHE

1

Nghe 2

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Nghe 4

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN NÓI

3

Nói 2

Lê Hoàng Duy Thuần

Đặng Kiều Diệp

Lê Thị Thu Nga

ĐCHP

ĐCCTHP

 4  Nói 4 Lê Hoàng Duy Thuần

Trần Thị Minh Khánh

 ĐCHP  ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN ĐỌC

5

Đọc 2

Nguyễn Trọng Lý

Trần Thị Minh Khánh

ĐCHP

ĐCCTHP

6

Đọc 4

Nguyễn Trọng Lý

Trần Thị Minh Khánh

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN VIẾT

7

Viết 2

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

ĐCHP

ĐCCTHP

8

Viết 4

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN KHÁC

9

Ngữ pháp 2

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

ĐCHP

ĐCCTHP

10

Từ vựng

Nguyễn Trọng Lý
Nguyễn Phan Quỳnh Thư

Lê Thị Thu Nga

ĐCHP

ĐCCTHP

11

Ngữ âm thực hành 2

Trần Thị Minh Khánh

Ngô Quỳnh Hoa

ĐCHP

ĐCCTHP

12 Phương pháp nghiên cứu khoa học

 Lê Văn Hảo ĐCHP ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG PHÁP

13

Tiếng Pháp A2.1

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

14

Tiếng Pháp 2

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

15

Tiếng Pháp 3

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG

16

Tiếng Trung A1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

17

Tiếng Trung A2.1

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

18

Tiếng Trung A2.2

Phạm Thị Minh Châu

ĐCHP

ĐCCTHP

19

Tiếng Trung 1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

20

Tiếng Trung 2

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

21

Tiếng Trung 3

Phạm Thị Minh Châu

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG NHẬT

22

Tiếng Nhật 1

Yamashita Yumi

ĐCHP

ĐCCTHP

23

Tiếng Nhật 2

Yamashita Yumi

ĐCHP

ĐCCTHP

24

Tiếng Nhật 3

Yamashita Yumi

ĐCHP

ĐCCTHP

25

Tiếng Nhật 4

Yamashita Yumi

ĐCHP

ĐCCTHP

26

Tiếng Nhật 5

Yamashita Yumi

ĐCHP

ĐCCTHP

27

Tiếng Nhật 6

Yamashita Yumi

ĐCHP

ĐCCTHP


II.     
CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

STT

TÊN HP

GV PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

CÁC HỌC PHẦN NGHE

1

Thực hành nghe 2

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN NÓI

2

Thực hành nói 2

Trần Thị Minh Khánh

Lê Thị Thu Nga

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN ĐỌC

3

Thực hành đọc 2

Nguyễn Trọng Lý

Phạm Thị Kim Uyên

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN VIẾT

4

Thực hành viết 2

Nguyễn Phương Lan

Nguyễn Thị Thiên Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN KHÁC

5

Ngữ âm thực hành 2

Ngô Quỳnh Hoa

Bùi Thị Ngọc Oanh

ĐCHP

ĐCCTHP


--------------------------------------------

 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC - HỌC KỲ 1 - 2018-2019


STT

TÊN HP

GV PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

CÁC HỌC PHẦN NGHE

1

Nghe 1

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Nghe 3

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

3

Nghe 5

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN NÓI

4

Nói 1

Lê Hoàng Duy Thuần

Lê Thị Thu Nga

Nguyễn Trọng Lý

Lê Cao Hoàng Hà

ĐCHP

ĐCCTHP

5

Nói 3

Lê Hoàng Duy Thuần

Lê Thị Thu Nga

Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

6

Giao tiếp  trước công chúng

Trần Thị Minh Khánh

Võ Nguyễn Hồng Lam

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN ĐỌC

7

Đọc 1

Nguyễn Trọng Lý

Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

8

Đọc 3

Nguyễn Trọng Lý

Trần Thị Minh Khánh

ĐCHP

ĐCCTHP

9

Đọc 5

Nguyễn Trọng Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN VIẾT

10

Viết 1

Nguyễn Phương Lan

Trần Thị Cúc

ĐCHP

ĐCCTHP

11

Viết 3

Nguyễn Phương Lan

Trần Thị Cúc

ĐCHP

ĐCCTHP

12

Viết 5

Nguyễn Phương Lan

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN KHÁC

13

Ngữ pháp 1

Nguyễn Phương Lan

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

Lê Thị Thu Nga

ĐCHP

ĐCCTHP

14

Ngữ âm thực hành 1

Trần Thị Minh Khánh

Ngô Quỳnh Hoa

ĐCHP

ĐCCTHP

15

Ngoại khóa Tiếng Anh

Lê Hoàng Duy Thuần

Ngô Quỳnh Hoa

Nguyễn Trọng Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG PHÁP

16

Tiếng Pháp A1

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

17

Tiếng Pháp 1

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

18

Tiếng Pháp 2

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

19

Ngôn ngữ Pháp 3

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG

20

Tiếng Trung A1

Phạm Thị Minh Châu

ĐCHP

ĐCCTHP

21

Tiếng Trung A2.1

Phạm Thị Minh Châu

ĐCHP

ĐCCTHP

22

Tiếng Trung A2.2

Phạm Thị Minh Châu

ĐCHP

ĐCCTHP

V

V

V

V

V