Danh sách nhân sự
Minimize

DANH SÁCH BCH ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ

NHIỆM KỲ 2019- 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Thị Thiên Lý

Bí thư

097 820 42 08

thienly@ntu.edu.vn

2

Bùi Vân Anh

Phó bí thư

anhbv@ntu.edu.vn

3

Nguyễn Hồ Thái

Ủy viên

093 575 91 73

nguyenhothai1998@gmail.com

4

Đặng Thị Kim Thoa

Ủy viên

096 926 84 58

lenhattruong159@gmail.com

5

Lữ Lâm Oanh

Ủy viên

6

Võ Thị Yến Nhi

Ủy viên