Đề tài NCKH cấp Trường năm học 2018-2019
Minimize
Bộ môn Biên-Phiên dịch:


- Tên đề tài: 
Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng học Tiếng Anh thông qua bài tập trực tuyến của sinh viên khối không chuyên ngữ tại trường Đại học Nha Trang

- Thành viên nhóm đề tài:
1/ ThS. Đặng Kiều Diệp (chủ nhiệm đề tài)
2/ TS. Võ Nguyễn Hồng Lam
3/ ThS. Lê Cao Hoàng Hà
4/ ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý

- Thời gian thực hiện:
12 tháng (từ tháng 04/2018 đến tháng 04/2019)

- Mục tiêu đề tài:
+ Đánh giá thực trạng học Tiếng Anh thông qua làm bài tập trực tuyến của sinh viên khối không chuyên ngữ học giáo trình LIFE A2 tại trường Đại học Nha Trang;
+ Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng học Tiếng Anh thông qua làm bài tập trực tuyến của sinh viên khối không chuyên ngữ đang học giáo trình LIFE A2 tại trường Đại học Nha Trang;
+ Chia sẻ kết quả nghiên cứu với các trường đang sử dụng cùng bộ giáo trình LIFE giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng sinh viên không chuyên ngữ tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Việt Nam.
Bộ môn Thực hành tiếng:

- Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả dạy và học Tiếng Anh không chuyên ngữ tại trường Đại học Nha Trang theo định hướng của đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2018-2025

- Thành viên nhóm đề tài: 
1/ TS. Trần Thị Minh Khánh (chủ nhiệm đề tài)
2/ TS. Võ Nguyễn Hồng Lam
3/ ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh
4/ ThS. Trần Thị Thu Trang
5/ ThS. Lê Thị Thu Nga

- Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 03/2018 đến tháng 03/2019)

- Mục tiêu đề tài:
+ Nghiên cứu vận dụng khung Năng lực ngoại ngữ Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ.
+ Đề xuất các giải pháp với nhà trường bằng cách vận dụng linh hoạt các yêu cầu của khung chuẩn châu Âu sao cho phù hợp với tình hình cụ thể của trường Đại học Nha Trang.
+ Giúp nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng.