Hình ảnh
Minimize

Tập huấn T.A chuyên ngành lần 2
Tháng 01/2018

Tập huấn T.A chuyên ngành lần 1


Hội thảo NCKH Khoa NN
02/ 2018

BAN CHỦ NHIỆM KHOA
Minimize

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                                 

Trưởng khoa:
TS. VÕ NGUYỄN HỒNG LAM Phó trưởng khoa: Th.S LÊ HOÀNG DUY THUẦN

         Điện thoại: (0258) 32471371 Điện thoại: (0258) 32471371 
         Email: lamvnh@ntu.edu.vn  Email: thuanlhd@ntu.edu.vn
Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo công tác: chiến lược Phụ trách công tác sinh viên, đối ngoại và kế hoạch phát triển Khoa, tổ chức và cán bộ. trong nước, quảng bá và các công tác khác.Trưởng Bộ môn:

Bộ môn Thực hành tiếng: TS. TRẦN THỊ MINH KHÁNH

Bộ môn Biên-Phiên dịch: TS. HOÀNG CÔNG BÌNH