Minimize

 


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN

-  Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

-  Căn cứ Kết luận của Hội nghị Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi ủy quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên như sau: 
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1
Võ Nguyễn Hồng Lam
Bí thư Chi bộ
- Phụ trách chung
- Công tác tổ chức, xây dựng và kiểm tra

- Phổ biến các văn bản (chủ trì)
- Công tác CT-tư tưởng (chủ trì)

2
Lê Hoàng Duy Thuần
Phó Bí thư

- Công tác sinh viên
- Công tác truyền thông
- Phổ biến các văn bản
- Công tác CT-tư tưởng

3
Trần Thị Minh Khánh
Chi ủy viên

- Công tác tổ chức, xây dựng và kiểm tra
- Công tác chuyên môn: Bộ môn Thực hành tiếng (chủ trì)
- Công tác CT-tư tưởng
- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ (chủ trì)
- Thu nộp đảng phí
- Thư ký

4
Hoàng Công Bình
Đảng viên

- Công tác chuyên môn: Bộ môn Biên-Phiên dịch (chủ trì)
- Công tác CT-tư tưởng
- Công tác đoàn thể: Công đoàn Khoa (chủ trì)
- Phổ biến các văn bản

5

Phạm Thị Hải Trang

Đảng viên
- Công tác tổ chức, xây dựng và kiểm tra
- Công tác chuyên môn

- Công tác CT-tư tưởng
- Thư ký

6

Lê Cao Hoàng Hà

Đảng viên

- Công tác CT-tư tưởng
- Công tác đoàn thể

- Phổ biến các văn bản
- Thư ký

7
Phan Minh Đức
Đảng viên
- Công tác chuyên môn
- Công tác CT-tư tưởng của SV khoa Ngoại ngữ

- Phổ biến các văn bản

8
Phạm Thị Minh Châu
Đảng viên

- Công tác chuyên môn
- Công tác CT-tư tưởng
- Phổ biến các văn bản

9
Phạm Thị Kim Uyên
Đảng viên
- Công tác chuyên môn

- Công tác CT-tư tưởng
- Phổ biến các văn bản

10
Trần Thị Thu Trang
Đảng viên
- Công tác chuyên môn
- Công tác CT-tư tưởng
- Phổ biến các văn bản

11
Nguyễn Phan Quỳnh Thư
Đảng viên

- Công tác CT-tư tưởng
- Công tác đoàn thể
- Phổ biến các văn bản

 12  Đỗ Vũ Hoàng Tâm  Đảng viên - Công tác CT- Tư tưởng
- Công tác đoàn thể
- Phổ biến các văn bản
Ngoài những nhiệm vụ trên, các đồng chí đảng viên có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi bộ.

                                                                       TM. CHI ỦY

                                                            BÍ thư: Võ Nguyễn Hồng Lam