TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN
Minimize
 
 

I. Tài liệu về Ngôn ngữ học

A. Ngữ âm - Âm vị học
1. Phonetics, Peter Roach, Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
2. A course in phonetics, 6th ed., Peter Ladefoged & Keith Johnson,  Boston, MA : Wadsworth/Cengage Learning, c2011. 
3. English phonetics and phonology : A couse book for students of the english department, Hà Cẩm Tâm, Hà Nội : Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, 2003, 2004 

B. Hình thái học 
1. Introducing Morphology, Rochelle Lieber, Cambridge; New York: Cambridge University Press, c2010.  2. An Introduction to English Morphology: Words and Their Structure, Andrew Carstairs-McCarthy, UK: Edinburgh University Press, 2002.  3. Morphology and Lexical Semantics, Rochelle Lieber, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
  4. The morphology of English Dialects: Verb Formation in Non-Standard English, Lieselotte Anderwald, Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2009. 

C. Cú pháp học 
1. An Introduction to English syntax, Jim Miller, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002. 
2. English Syntax: An Introduction, Andrew Radford, Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
3. English Syntax and Argumentation, 2nd ed., Bas Aarts, Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave, 2001.
4. Discovering Syntax: Clause Structures of English, German, & Romance, Joseph E. Emonds, Berlin : Mouton de Gruyter, 2007.
5. Syntax: A Generative Introduction, 2nd ed., Andrew Carnie, Malden, MA : Blackwell Pub., 2007. 

D. Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học
1. An introduction to English semantics and pragmatics, Patrick Griffiths, Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. 
2. Semantics: A Coursebook, James R. Hurford, Brendan Heasley, & Michael B. Smith, Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 
3. Introducing Semantics, Nick Riemer, Cambridge ;New York : Cambridge University Press, c2010. 
4. Introducing English Semantics, Charles W. Kreidler, London,New York,Routledge, 1998.
5. Theories of Lexical Semantics, Dirk Geeraerts, Oxford; New York: Oxford University Press, 2010. 
6. The Semantics of Polysemy: Reading Meaning in English and Warlpiri, Nick Riemer, Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2005. 

II. Tài liệu về Biên - Phiên dịch

1. Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation, 2nd ed., Douglas Robinson London: Routledge, 2003. 
2. Translation: Theory and Practice: A Historical Reader, edited by Daniel Weissbort and Astradur Eysteinsson, Oxford University Press: Oxford; New York, 2006. 
3. Routledge Encyclopedia of Translation Studies, edited by Mona Baker and Gabriela Saldanha, London; New York: Routledge, 2009. 
 
***
Các tài liệu khác về dịch thuật
1. Các loại hình Phiên Dịch
2. Kinh Nghiệm Chia Sẻ Của Các Giảng Viên Được Đào Tạo Phiên Dịch Tại Brussel - Bỉ

3. Thực hành luyện tập phiên dịch
4. Tính chuyên nghiệp của nghề dịch thuật
5. Teaching Consecutive Interpreting
6. Suy Nghĩ Về Dịch Thuật 
7. Tên các cơ quan - chức danh theo quy định của Chính phủ (1)
        8. Tên tiếng Anh của các chức danh cơ quan Nhà nước (2)

*** Bài giảng một số môn học ngành Biên Phiên dịch

1. Ngữ âm - Âm vị học (tải về máy)
2. Hình thái học (tải về máy)
3. Cú pháp học (tải về máy)
4. Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học (tải về máy)
5. Lý thuyết dịch (tải về máy)
6. Biên dịch 1 (tải về máy)
7. Biên dịch 2 (tải về máy)
8. Biên dịch 3 (tải về máy)
9. Phiên dịch 1 (tải về máy)
10. Phiên dịch 2 (tải về máy)
11. Phiên dịch 3 (tải về máy)