ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Minimize

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỌC KÌ 2 (NĂM HỌC 2019 – 2020)

ĐCCTHP

STT

Tên học phần

GV phụ trách

Ghi chú

1

Nhóm học phần Biên – Phiên dịch

Lý thuyết dịch

ThS. Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 1

ThS. Phạm Thị Kim Uyên 

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 3 - Kinh doanh thương mại

ThS. Nguyễn Hoàng Hồ

ĐCHP

ĐCHP

Ngoại khóa Biên dịch

ThS. Lê Cao Hoàng Hà

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 1

TS. Hoàng Công Bình

ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 3 - Du lịch và lữ hành

ThS. Nguyễn Phương Lan

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 3 

ThS. Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

    Phiên dịch chuyên ngành TS. Hoàng Công Bình
ThS. Đặng Kiều Diệp
  ĐCHP  ĐCCTHP
    Ngoại khóa Phiên dịch  TS. Hoàng Công Bình
ThS. Đặng KIều Diệp
  ĐCHP  ĐCCTHP

2

Nhóm học phần Văn hóa – Văn học

Văn hóa Anh

ThS. Bùi Vân Anh

ĐCHP

ĐCCTHP

Văn hóa Mỹ

TS. Võ Nguyễn Hồng Lam

ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

     Văn học Anh  ThS. Đặng Kiều Diệp  ĐCHP  ĐCCTHP

3

Nhóm học phần Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh Du lịch 1

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh Du lịch

ThS. Bùi Vân Anh

ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh sử dụng trong đặt phòng và các dịch vụ kèm theo

ThS. Trần Thị Thu Trang

  ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh sử dụng trong quy hoạch du lịch

TS. Võ Nguyễn Hồng Lam

  ĐCHP

ĐCCTHP

Du lịch bền vững

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

ĐCHP

ĐCCTHP

    Tổng quan du lịch   ThS. Đặng Kiều Diệp
ThS. Bùi Vân Anh
 ĐCHP  ĐCCTHPĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
HỌC KÌ 1 ( NĂM HỌC 2019-2020)


STT

Tên học phần

GV phụ trách

Ghi chú

1

Nhóm học phần Biên – Phiên dịchPhiên dịch 2

TS. Hoàng Công Bình

ThS. Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHPBiên dịch 2

ThS. Nguyễn Hoàng Hồ

ThS. Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP2
Nhóm học phần Ngôn ngữ học

Ngữ âm – âm vị học

ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

Hình thái học

TS. Hoàng Công Bình

ĐCHP

ĐCCTHP

Cú pháp

ThS. Nguyễn Hoàng Hồ

ĐCHP

ĐCCTHP

Ngữ nghĩa – ngữ dụng học

ThS. Phạm Thị Kim Uyên

ĐCHP

ĐCCTHP3Nhóm học phần văn hóa – văn học

Văn học Anh

ThS. Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

Văn học Mỹ

ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP
4
Nhóm học phần tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh thương mại và văn phòng

ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh

ThS. Bùi Vân Anh

ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh du lịch 2

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh sử dụng trong quan hệ đồng nghiệp và khách hàng

TS. Võ Nguyễn Hồng Lam

ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh sử dụng trong dịch vụ ăn uống

ThS. Nguyễn Phương Lan

ĐCHP

ĐCCTHP

Tâm lý du khách

ThS. Trần Thị Thu Trang

ĐCHP

ĐCCTHP
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỌC KÌ 2 (NĂM HỌC 2018 – 2019)

STT

Tên học phần

GV phụ trách

Ghi chú

1

Nhóm học phần Biên – Phiên dịch

Lý thuyết dịch

ThS. Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 1

ThS. Phạm Thị Kim Uyên

ThS. Lê Cao Hoàng Hà

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 3 - Kinh doanh thương mại

ThS. Nguyễn Hoàng Hồ

ĐCHP

ĐCHP

Biên dịch 3 - Du lịch và lữ hành

TS. Võ Nguyễn Hồng Lam

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 1

TS. Hoàng Công Bình

ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 3 - Du lịch và lữ hành

ThS. Nguyễn Phương Lan

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 3 - Kinh doanh thương mại

TS. Hoàng Công Bình

ThS. Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Nhóm học phần Văn hóa – Văn học

Văn hóa Anh

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

Văn hóa Mỹ

ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

3

Nhóm học phần Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh Du lịch 1

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

Tổng quan du lịch

ThS. Đặng Kiều Diệp

ThS. Bùi Vân Anh

ĐCHP

ĐCCTHPĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN & CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỌC KÌ 1 (NĂM HỌC 2018 – 2019)

 

STT

Tên học phần

GV phụ trách

Ghi chú

1

Nhóm học phần Biên – Phiên dịch

Biên dịch 2 – Dịch vụ du lịch và lữ hành

ThS. Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 2 - Kinh doanh thương mại

ThS. Nguyễn Hoàng Hồ

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 2 - Dịch vụ du lịch và lữ hành

ThS. Nguyễn Phương Lan

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 2 - Kinh doanh thương mại

ThS. Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Nhóm học phần Ngôn ngữ học

Ngữ âm – Âm vị học

ThS. Lê Cao Hoàng Hà

ĐCHP

ĐCCTHP

ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý

ĐCCTHP

Hình thái học

TS. Hoàng Công Bình

TS. Võ Nguyễn Hồng Lam

ĐCHP

ĐCCTHP

Cú pháp học

ThS. Nguyễn Hoàng Hồ

ThS. Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

Ngữ nghĩa – Ngữ dụng học

ThS. Phạm Thị Kim Uyên

ĐCHP

ĐCCTHP

3

Nhóm học phần Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

TS. Hoàng Công Bình

TS. Nguyễn Thị Ngân

ThS. Lê Hoàng Duy Thuần

ĐCHP

ĐCCTHP

4

Nhóm học phần Tiếng Anh chuyên ngành

Ngôn ngữ Anh 2 – Kinh doanh thương mại

ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

Ngôn ngữ Anh 2 - Dịch vụ du lịch và lữ hành

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHPĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN & CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỌC KÌ 2 (NĂM HỌC 2017 – 2018)

STT

Tên học phần

GV phụ trách

Ghi chú

1

Nhóm học phần Biên – Phiên dịch

Lý thuyết dịch

ThS. Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 1

ThS. Phạm Thị Kim Uyên

ThS. Lê Cao Hoàng Hà

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 3 - Du lịch và lữ hành

TS. Võ Nguyễn Hồng lam

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 1

TS. Hoàng Công Bình

ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 3 - Du lịch và lữ hành

ThS. Nguyễn Phương Lan

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 3 - Kinh doanh thương mại

ThS. Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Nhóm học phần Tiếng Anh chuyên ngành

Ngôn ngữ Anh Du lịch và lữ hành 1

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

ĐCHP

ĐCCTHP

Ngôn ngữ Anh Kinh doanh thương mại 1

ThS. Phạm Thị Hải Trang
ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

   3    

Nhóm học phần Ngôn ngữ học

Tiếng Anh Du lịch 

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

Ngữ nghĩa học

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

4  

Nhóm học phần Văn hóa - Văn học

Văn hóa Anh 

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN & CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỌC KÌ 1 (NĂM HỌC 2017 – 2018)

STT

Tên học phần

GV phụ trách

Ghi chú

1

Nhóm học phần Biên – Phiên dịch

Biên dịch 2 - Du lịch và lữ hành

ThS. Hồ Yến Nhi
ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 2 - Kinh doanh thương mại

ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 2 - Du lịch và lữ hành

TS. Hoàng Công Bình

ĐCHP

ĐCCTHP

ThS. Nguyễn Phương Lan

ĐCCTHP

Phiên dịch 2 - Kinh doanh thương mại

TS. Hoàng Công Bình

ĐCHP

ĐCCTHP

ThS. Đặng Kiều Diệp

ĐCCTHP

2

Nhóm học phần Ngôn ngữ học

Ngữ âm – Âm vị học

ThS. Lê Cao Hoàng Hà

ĐCHP

ĐCCTHP

Hình thái học

TS. Hoàng Công Bình
TS. Võ Nguyễn Hồng Lam

ĐCHP

ĐCCTHP

Cú pháp – Ngữ nghĩa học

ThS. Nguyễn Hoàng Hồ

ThS. Phạm Thị Kim Uyên

ĐCHP

ĐCCTHP

3

Nhóm học phần Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

ĐCHP

ĐCCTHP

4

Nhóm học phần Văn hóa – Văn học

Văn hóa Anh

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

Văn học Anh

ThS. Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

Văn hóa Mỹ

ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

Văn học Mỹ

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

ĐCHP

ĐCCTHP

5

Nhóm học phần Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh Du lịch 1

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh Du lịch 2

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

ĐCHP

ĐCCTHP

Ngôn ngữ Anh Kinh doanh thương mại 2

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHPĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN & CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỌC KÌ 2 (NĂM HỌC 2016 – 2017)

STT

Tên học phần

GV phụ trách

Ghi chú

1

Nhóm học phần Biên – Phiên dịch

Lý thuyết dịch

ThS. Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 1

ThS. Phạm Thị Kim Uyên

ThS. Lê Cao Hoàng Hà

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 3 - Du lịch và lữ hành

ThS. Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 1

TS. Hoàng Công Bình

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 3 - Du lịch và lữ hành

ThS. Nguyễn Phương Lan

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 3 - Kinh doanh thương mại

ThS. Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Nhóm học phần Ngôn ngữ học

Cú pháp học

ThS. Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

3

Nhóm học phần Tiếng Anh chuyên ngành

Ngôn ngữ Anh Du lịch và lữ hành 1

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

ĐCHP

ĐCCTHP

Ngôn ngữ Anh Kinh doanh thương mại 1

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN & CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỌC KÌ 1 (NĂM HỌC 2016 – 2017)

STT

Tên học phần

GV phụ trách

Ghi chú

1

Nhóm học phần Biên – Phiên dịch

Biên dịch 2 - Du lịch và lữ hành

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 2 - Kinh doanh thương mại

TS. Hoàng Công Bình

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Nhóm học phần Ngôn ngữ học

Ngữ âm – Hình thái học

TS. Hoàng Công Bình

ThS. Lê Cao Hoàng Hà

ĐCHP

ĐCCTHP

Cú pháp – Ngữ nghĩa học

ThS. Nguyễn Hoàng Hồ

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ThS. Phạm Thị Kim Uyên

ĐCHP

ĐCCTHP

3

Nhóm học phần Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

ĐCHP

ĐCCTHP

4

Nhóm học phần Văn hóa – Văn học

Văn hóa Anh

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

Văn học Mỹ

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

ĐCHP

ĐCCTHP

5

Nhóm học phần Tiếng Anh chuyên ngành

Ngôn ngữ Anh Kinh doanh thương mại 2

ThS. Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP